Karta audytu

ZARZĄDZENIE Nr 118/06

                                         BURMISTRZA GMINY I MIASTA

W GRÓJCU

z dnia 26 września 2006roku

w sprawie : zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 6/2005 w sprawie wprowadzenia    karty audytu wewnętrznego.

            Na podstawie art.31 i art.33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 6/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 11 stycznia 2005r , dotychczasowy załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 118/06       

Burmistrza Gminy i Miasta                              

w Grójcu                                                        

z dnia   26.09.2006r                                       


  KARTA AUDYTU    WEWNĘTRZNEGO

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA

W GRÓJCU

WSTĘP

Karta audytu wewnętrznego została opracowana na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm./, Komunikatu Ministra Finansów Nr 16/2006 z dnia 18 lipca 2006 w sprawie ogłoszenia Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, wydanego na podstawie art. 62 ust 1 w/w ustawy.

Karta audytu wewnętrznego razem ze Standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Kodeksem etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych jest podstawą funkcjonowania audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

a)      Burmistrzu – oznacza to Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu;

b)      Urzędzie – oznacza to Urząd Gminy i Miasta w Grójcu;

c)      Audytorze wewnętrznym – oznacza to audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu .

I.                  Umiejscowienie w strukturze jednostki, zasięg działania

1.      Audytor wewnętrzny jest zatrudniony w Urzędzie i podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

2.      Audytor wewnętrzny przeprowadza audyt wewnętrzny w:

a)      Urzędzie,

b)      Jednostkach organizacyjnych Gminy,

II.               Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego

 1. ogólnym celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest przysparzanie wartości i usprawnianie funkcjonowania jednostki.
 2. Audyt wewnętrzny, poprzez niezależną i obiektywną ocenę systemów zarządzania i kontroli funkcjonujących w jednostce, dostarcza Burmistrzowi racjonalne zapewnienie, że systemy te działają prawidłowo (czynności zapewniające).
 3. audyt wewnętrzny, poprzez czynności doradcze, przyczynia się do usprawniania funkcjonowania jednostki.
 4. Rola audytu wewnętrznego polega na wykrywaniu i oszacowaniu potencjalnego ryzyka, mogącego pojawiać się w ramach działalności jednostki oraz na badaniu i ocenianiu adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli wewnętrznej, mających na celu eliminowanie lub ograniczanie takiego ryzyka.
 5. Audyt wewnętrzny obejmuje czynności o charakterze zapewniającym i doradczym. Podstawowe znaczenie mają czynności o charakterze zapewniającym . Działania o charakterze doradczym mogą być wykonywane, o ile ich cel i zakres nie naruszają zasady obiektywizmu i niezależności audytora wewnętrznego.

III.           Prawa i obowiązki audytora wewnętrznego

Audytor wewnętrzny:

1.      jest uprawniony do przeprowadzania audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach działalności jednostki;

2.  ma zagwarantowane prawo dostępu do wszelkich dokumentów i materiałów, do wszystkich pracowników oraz wszelkich innych źródeł informacji potrzebnych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;

3.      ma zagwarantowane prawo dostępu do pomieszczeń  jednostki z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;

4.      ma prawo żądać od kierowników i pracowników komórek organizacyjnych informacji oraz wyjaśnień w celu zapewnienia właściwego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego.

5.      może z własnej inicjatywy składać wnioski, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki;

6.      nie jest odpowiedzialny za procesy zarządzania ryzykiem i procesy kontroli wewnętrznej w jednostce, ale poprzez  ustalenia i zalecenia poczynione w wyniku przeprowadzenia audytu wewnętrznego, wspomaga Burmistrza we właściwej realizacji tych procesów;

7.      nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przestępstw, ale powinien posiadać wiedzę pozwalającą mu zidentyfikować znamiona przestępstwa.

8.      nie może przyjmować takich zadań lub uprawnień, które wchodzą w zakres zarządzania jednostką;

9.      wykonując swoje zadania, jest obowiązany przestrzegać podstawowych zasad wynikających z Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, ogłoszonych przez Ministra Finansów;

10.  w zakresie wykonywania swoich zadań współpracuje z audytorami zewnętrznymi, a także z kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli.

IV.            Niezależność

1)      Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

2)      Audytor wewnętrzny jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań ;

3)      Audytor wewnętrzny postępuje zgodnie ze Standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Kodeksem etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz uznaną praktyką audytu wewnętrznego.

V.               Zakres audytu wewnętrznego

1.      Audyt wewnętrzny obejmuje ocenę i badanie adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz kierowania jednostką,

a w  szczególności:

a)      przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych;

b)      ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy;

c)      ocenę zabezpieczenia mienia jednostki;

d)      ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki;

e)      przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami;

f)        ocenę procedur i praktyk sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej;

g)      ocenę dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli.

2.      Audyt wewnętrzny obejmuje także wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnianie funkcjonowania jednostki;

3.      Audyt wewnętrzny może objąć zakresem swojego badania wszystkie obszary działania jednostki.

4.      Zakres audytu wewnętrznego nie może być ograniczany. Audytor wewnętrzny niezwłocznie powiadamia Burmistrza o wszelkich próbach ograniczania zakresu audytu..

5.      Audytor wewnętrzny dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka.

VI.  Sprawozdawczość

1.      Audytor wewnętrzny sporządza sprawozdanie z przeprowadzeni audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”, w którym przedstawia w sposób jasny, rzetelny i zwięzły ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie audytu wewnętrznego.

2.      Audytor wewnętrzny przed zwołaniem narady zamykającej, może przekazać kierownikowi komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, projekt sprawozdania;

3.      sposób i tryb przekazania sprawozdania określają odrębne przepisy;

4.      przynajmniej raz na kwartał audytor wewnętrzny przedstawia Burmistrzowi informację o stanie realizacji planu audytu oraz działań podejmowanych poza planem..

5.      audytor wewnętrzny do końca marca każdego roku przedstawia Burmistrzowi sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

6.      jeżeli w trakcie przeprowadzania audytu audytor wewnętrzny dostrzeże znamiona czynów, które według jego oceny kwalifikują się do wszczęcia postępowania w zakresie dyscypliny finansów publicznych, postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, wówczas ma obowiązek o tym fakcie zawiadomić Burmistrza.

VII.   Koordynacja działalności komórki audytu wewnętrznego.

 1. W Urzędzie komórka audytu wewnętrznego ma formę jednoosobowego samodzielnego stanowiska, tym samym rolę kierownika komórki audytu wewnętrznego pełni audytor wewnętrzny.
 2. Audytor wewnętrzny reprezentuje komórkę audytu zarówno wobec pracowników jednostki, jak i osób nie będących pracownikami jednostki.
 3. Audytor wewnętrzny jest odpowiedzialny:

§         - za rzetelne i profesjonalne wykonywanie zadań audytowych przewidzianych w planie audytu jak również zadań poza planowych;

§         - efektywne działanie zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i uznaną praktyką;

§         - zapewnienie, że nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za działania podlegające audytowi ani ich nie nadzoruje;

§         - opracowanie rocznego planu audytu na podstawie wyników analizy ryzyka;

 1. audytor wewnętrzny jest niezależny w zakresie planowania pracy, przeprowadzania audytu i składania sprawozdań.

VIII . Relacje z Najwyższą Izbą Kontroli (NIK) i innymi instytucjami kontrolnymi.

 1. Podczas planowania i wykonywania zadań audytowych, audytor powinien brać pod uwagę, o ile jest to możliwe, plan czynności kontrolnych i sprawdzających, wykonywanych przez NIK i inne instytucje kontrolne tak, aby uniknąć niepotrzebnego nakładania się kontroli i audytów.
 2. Przy dokonywaniu analizy ryzyka audytor powinien uwzględniać wyniki kontroli i sprawdzeń dokonanych przez NIK i inne instytucje kontrolne.
 3. Audytor powinien porozumiewać się z NIK i innymi instytucjami kontrolnymi za pośrednictwem lub w porozumieniu z Burmistrzem.
 4. Dokumentacja z przeprowadzania audytu wewnętrznego, w tym sprawozdania i notatki z czynności sprawdzających, powinny być udostępniane NIK i innym instytucjom kontrolnym za pośrednictwem Burmistrza.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta audytu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Katarzyna Suwarska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2007 14:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż