roczne sprawozdania z planu audytu za 2006r

                                                    SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

ZA ROK 2006

1.      Podstawowe informacje

a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

1.

Wykaz jednostek sektora finansów publicznych, w których audytor wewnętrzny prowadził audyt wewnętrzny w roku sprawozdawczym

1. Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

     Referat Gospodarki Komunalnej,

     Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Przestrzennej.

2. Publiczne Gimnazjum w Grójcu.

2.

a) Liczba osób zatrudnionych w jednostce, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny (jednostce zatrudniającej)

b) Łączna liczba osób zatrudnionych w pozostałych jednostkach, w których audytor wewnętrzny prowadził audyt wewnętrzny (według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzane jest sprawozdanie)

a)            68

b)           83

3.*)

a) Łączna liczba jednostek podległych jednostce zatrudniającej

a) 0

b) Łączna liczba jednostek nadzorowanych przez jednostkę zatrudniającą

(według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzane jest sprawozdanie)

b) 0

4.*)

Liczba jednostek podległych lub nadzorowanych, w których audytor wewnętrzny prowadził audyt wewnętrzny

0

5.*)

Kwota wszystkich gromadzonych środków publicznych w roku sprawozdawczym w mln zł ogółem

(dotyczy wyłącznie środków związanych z funkcjonowaniem jednostki zatrudniającej)

0

6.*)

Kwota środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708), zwanej dalej „ustawą”, w mln zł

(dotyczy wyłącznie środków związanych z funkcjonowaniem jednostki zatrudniającej)

0

7.*)

Kwota wydatków i rozchodów środków publicznych w roku sprawozdawczym ogółem w mln zł

0

(dotyczy wyłącznie środków związanych z funkcjonowaniem jednostki zatrudniającej)

0

b)      Informacje o komórce audytu wewnętrznego

1.

Nazwa komórki audytu wewnętrznego

Samodzielne stanowisko audytor wewnętrzny

2.*)

Adres pocztowy/numer telefonu/adres e-mail koordynatora komórki audytu wewnętrznego

3.*)

Liczba etatów przyznanych komórce audytu wewnętrznego.

(wg stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzane jest sprawozdanie)

1

4.

Liczba osób faktycznie zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego.

(wg stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzane jest sprawozdanie)

1

5.*)

Nazwa stanowiska/wymiar czasu pracy/zatrudnienie na czas nieokreślony (lub określony, jaki)/ zdany egzamin na audytora wewnętrznego poszczególnych pracowników komórki audytu wewnętrznego

Lp.

Nazwa stanowiska

Wymiar czasu pracy (w etatach)

Zatrudnienie na czas nieokreślony

Zatrudnienie na czas określony (jaki?)

Zdany egzamin na audytora wewnętrznego

6.*)

Czy koordynator komórki audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki (dyrektorowi generalnemu)?

Jeśli  Nie, jak jest usytuowany w strukturze organizacyjnej jednostki?

7.

Czy komórka audytu wewnętrznego posiada zatwierdzony przez kierownika jednostki (dyrektora generalnego) dokument określający jej cele, zadania i uprawnienia? (np. karta audytu wewnętrznego, regulamin organizacyjny)

TAK

Karta audytu Zarządzenie Nr 118/06 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 26.09.2006r.

 

8.

Czy istnieją pisemne procedury audytu wewnętrznego?

TAK

Procedury audytu wewnętrznego Zarz. Nr 119/06 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z 26.09.2006r

9.

Czy dokonywana była zewnętrzna ocena pracy komórki audytu wewnętrznego?

NIE

Jeśli Tak, kto dokonał oceny:

10.

Czy dokonano udokumentowanej samooceny pracy komórki audytu wewnętrznego?

NIE

11.

Czy opracowano wieloletni/ strategiczny plan audytu wewnętrznego?

NIE

12.

Czy prace komórki audytu wewnętrznego są wspomagane przez odpowiednie systemy informatyczne (jakie)?

NIE

Jeśli Tak, wymienić:

  1. Zakres tematyczny i organizacja zadań audytowych zrealizowanych w roku sprawozdawczym

Lp.

Temat zadania audytowego

Rodzaj audytu

F - finansowy

Z - zgodności

D - działalności

IT - systemów informatycznych

Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy?

Termin przeprowadzenia zadania audytowego

Obszar ryzyka

Wykorzystane zasoby ludzkie (liczba osobodni)

Opinie rzeczoznawcy

Czy uzyskano opinie rzeczoznawcy?

Jeśli tak, zakres pracy, czas poświęcony zadaniu

Planowany

Zrealizowany

1

Remonty i inwestycje

Z

Nie

I kw 2006

I kw 2006

Polityka mieszkaniowa

40 dni rob.

NIE

2

Organizacja pracy w Gimnazjum

Z

Nie

II kw. 2006

II/III kw. 2006

Realizacja zadań oświatowych i wychowawczych

70 dni rob.

NIE

3

Drogi gminne

Z

Nie

III kw. 2006

III/IV kw. 2006

Gospodarka komunalna

55 dni rob

NIE

3.      Wydane zalecenia w ramach zadań audytowych zrealizowanych w roku sprawozdawczym

Lp.

Temat zadania audytowego

Rodzaj audytu

(jak w tab. 2)

Czy dotyczy środków wymienionych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy?

Liczba zaleceń zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzenia audytu wewnętrznego ***)

Liczba dodatkowych wyjaśnień i umotywowanych zastrzeżeń złożonych audytorowi****)

Liczba podjętych dodatkowych czynności wyjaśniających

uwzględnione w całości

uwzględnione w części

odrzucone

Remonty i inwestycje

Z

Nie

8

0

0

0

0

Organizacja pracy w Gimnazjum

Z

Nie

5

0

0

4

0

Drogi gminne

Z

Nie

18

0

0

0

0

4.      Czynności sprawdzające

(należy podać dane dotyczące czynności sprawdzających podjętych przez audytora wewnętrznego w odniesieniu do zadań audytowych zrealizowanych w roku sprawozdawczym oraz w latach poprzedzających rok sprawozdawczy)

Lp.

Rok realizacji zadania audytowego

Temat zadania audytowego

Liczba podjętych czynności sprawdzających

Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy?

Uwagi

5.      Ocena efektów zrealizowanych zadań audytowych

Lp.

Temat zadania audytowego

Podstawowe zalecenia***)

Ocena wykorzystania zgłoszonych zaleceń, ich wpływ na funkcjonowanie i efektywność zarządzania jednostką

1

Remonty i inwestycje

1. Sporządzić pisemne procedury postępowania przy dokonywaniu zleceń;

2. prowadzić bieżącą ewidencję spraw/zgłoszeń;

3. dokonywać następczego sprawdzania dokumentacji zewnętrznej;

4. pisemnie dokumentować czynności związane z rozeznaniem cenowym rynku;

5. wykonywać odbiór prac oraz inne czynności zgodnie z warunkami zawartej umowy;

- Poprawa efektywności i skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej,

- wprowadzenie procedur dotyczących zleceń w trybie ustawy zamówienia publiczne i poza ustawowym,

2

Organizacja prac w Gimnazjum

1.        wprowadzić pisemne procedury  ewidencjonowania i rozliczania godzin ponadwymiarowych;

2.        ujednolicić wypełnianie listy zbiorczej godzin pracy nauczycieli;

3.        przydziału godzin dokonywać zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela oraz Kodeksem Pracy;

4.        Rzetelnie wykazywać godziny pracy i terminowo rozliczać czas pracy.

- wprowadzenie procedur rozliczania i ewidencjonowania godzin ponadwymiarowych.

- zwiększenie skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej;

- ujednolicenie zasad ewidencjonowania i rozliczania godzin pracy nauczycieli.

 

3

Drogi gminne

1.        udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadami prawa zamówień publicznych;

2.        wprowadzić pisemne procedury kontroli finansowej

3.        wprowadzić pisemne procedury udzielania zamówień publicznych;

4.        zwiększyć częstotliwość kontroli kierowniczej nad podległymi pracownikami referatu;

5.        rozpocząć postępowanie w zakresie uporządkowania sprawy dróg gminnych.

- wprowadzenie niezbędnych procedur

- usprawnienie funkcjonowania procesu zamówień publicznych z wolnej ręki;

- zwiększenie skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej;

6.      Niezrealizowane zadania audytowe

Lp.

Temat zadania audytowego

Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy?

Przyczyna niezrealizowania zadania

1

Zarządzanie finansami

Nie

Brak do listopada 2006 interpretacji Departamentu Audytu i Kontroli Wewnętrznej przy Ministerstwie Finansów  dotyczącej objęcia zadaniem audytowym samorządowego zakładu budżetowego w świetle nowej ustawy o finansach publicznych.

7.      Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego

Lp.

Zadania audytora wewnętrznego/komórki audytu wewnętrznego
Zasoby ludzkie

(liczba osobodni)

Uwagi

(przyczyny rozbieżności między planem i wykonaniem)

plan

wykonanie

1.

Przeprowadzanie zadań audytowych

192

165

Niewykonanie 1 planowanego zadania audytowego

Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego

0

0

3.

Przeprowadzanie czynności sprawdzających

4

0

Długotrwała choroba pracownika odpowiedzialnego za czynności objęte badaniem audytowym, przedłużenie realizacji zadań planowych i brak czasu na czynności sprawdzające

4.

Współpraca z innymi służbami kontrolnymi

0

0

5.

Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość

14

14

6.

Szkolenia i rozwój zawodowy

10

4

Brak określenia budżetu dla audytora na szkolenia i rozwój zawodowy, zbyt drogie szkolenia.

7.

Urlopy/ czas dostępny

26

26

8.

Inne działania, w tym rezerwa czasowa

0

0

8.      Zadania dodatkowe nie ujęte w planie audytu

Lp.

Temat zadania

Rodzaj audytu

(jak w tab. 2)

Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy?

Wykorzystane zasoby

(liczba osobodni)

Uwagi

9.      Inne uwagi

(w tym w szczególności: informacja o przypadkach niepodjęcia przez kierownika jednostki, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego, działań mających na celu usunięcie uchybień zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy; inne ewentualne zauważone trudności lub wnioski zmierzające do usprawnienia pracy audytora wewnętrznego)

 Brak informacji od Burmistrza o podjęciu lub nie działań mających na celu usunięcie uchybień, w przypadku zaleceń nie wdrożonych do realizacji przez Dyrektora Gimnazjum w Grójcu.

30 marca 2007r

(data)

(podpis i pieczątka audytora wewnętrznego/koordynatora komórki audytu wewnętrznego)

*) W przypadku jednostek podsektora samorządowego wypełnienie nie jest obowiązkowe.

 **) Niepotrzebne skreślić. W przypadku wersji elektronicznej sprawozdania, przy odpowiedzi „tak” zaznaczyć pole, przy odpowiedzi „nie” pozostawić pole bez zaznaczenia.

***) Dotyczy zaleceń, o których mowa w §21 ust. 2 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 112, poz. 765).

****) Dotyczy dodatkowych wyjaśnień i umotywowanych zastrzeżeń, o których mowa w §22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 112, poz. 765).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:roczne sprawozdania z planu audytu za 2006r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Katarzyna Suwarska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.04.2007 08:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż