Statut Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu.

UCHWAŁA NR XX/171/20
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 13 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1983 ze zm.), oraz art.11 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1779) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu, w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/331/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 września 2013 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.04.2007 11:10