Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2007 rok

                                                    SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

ZA ROK 2007

1.      Podstawowe informacje

a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

1.

Wykaz jednostek sektora finansów publicznych, w których audytor wewnętrzny prowadził audyt wewnętrzny w roku sprawozdawczym

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu

2. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze”

3. Zespół Administracyjnych Placówek Oświatowych

2.

a) Liczba osób zatrudnionych w jednostce, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny (jednostce zatrudniającej)

b) Łączna liczba osób zatrudnionych w pozostałych jednostkach, w których audytor wewnętrzny prowadził audyt wewnętrzny (według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzane jest sprawozdanie)

a)            66

b)           92

3.*)

a) Łączna liczba jednostek podległych jednostce zatrudniającej

a) 0

b) Łączna liczba jednostek nadzorowanych przez jednostkę zatrudniającą

(według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzane jest sprawozdanie)

b) 0

4.*)

Liczba jednostek podległych lub nadzorowanych, w których audytor wewnętrzny prowadził audyt wewnętrzny

0

5.*)

Kwota wszystkich gromadzonych środków publicznych w roku sprawozdawczym w mln zł ogółem

(dotyczy wyłącznie środków związanych z funkcjonowaniem jednostki zatrudniającej)

0

6.*)

Kwota środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708), zwanej dalej „ustawą”, w mln zł

(dotyczy wyłącznie środków związanych z funkcjonowaniem jednostki zatrudniającej)

0

7.*)

Kwota wydatków i rozchodów środków publicznych w roku sprawozdawczym ogółem w mln zł

0

(dotyczy wyłącznie środków związanych z funkcjonowaniem jednostki zatrudniającej)

0

b)      Informacje o komórce audytu wewnętrznego

1.

Nazwa komórki audytu wewnętrznego

Samodzielne stanowisko audytor wewnętrzny

2.*)

Adres pocztowy/numer telefonu/adres e-mail koordynatora komórki audytu wewnętrznego

3.*)

Liczba etatów przyznanych komórce audytu wewnętrznego.

(wg stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzane jest sprawozdanie)

1

4.

Liczba osób faktycznie zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego.

(wg stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzane jest sprawozdanie)

1

5.*)

Nazwa stanowiska/wymiar czasu pracy/zatrudnienie na czas nieokreślony (lub określony, jaki)/ zdany egzamin na audytora wewnętrznego poszczególnych pracowników komórki audytu wewnętrznego

Lp.

Nazwa stanowiska

Wymiar czasu pracy (w etatach)

Zatrudnienie na czas nieokreślony

Zatrudnienie na czas określony (jaki?)

Zdany egzamin na audytora wewnętrznego

6.*)

Czy koordynator komórki audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki (dyrektorowi generalnemu)?

Jeśli  Nie, jak jest usytuowany w strukturze organizacyjnej jednostki?

7.

Czy komórka audytu wewnętrznego posiada zatwierdzony przez kierownika jednostki (dyrektora generalnego) dokument określający jej cele, zadania i uprawnienia? (np. karta audytu wewnętrznego, regulamin organizacyjny)

TAK

Karta audytu Zarządzenie Nr 118/06 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 26.09.2006r.

 

8.

Czy istnieją pisemne procedury audytu wewnętrznego?

TAK

Procedury audytu wewnętrznego Zarz. Nr 119/06 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z 26.09.2006r

9.

Czy dokonywana była zewnętrzna ocena pracy komórki audytu wewnętrznego?

NIE

Jeśli Tak, kto dokonał oceny:

10.

Czy dokonano udokumentowanej samooceny pracy komórki audytu wewnętrznego?

                                                   NIE

11.

Czy opracowano wieloletni/ strategiczny plan audytu wewnętrznego?

NIE

12.

Czy prace komórki audytu wewnętrznego są wspomagane przez odpowiednie systemy informatyczne (jakie)?

                                                   NIE

Jeśli Tak, wymienić:

  1. Zakres tematyczny i organizacja zadań audytowych zrealizowanych w roku sprawozdawczym

Lp.

Temat zadania audytowego

Rodzaj audytu

F - finansowy

Z - zgodności

D - działalności

IT - systemów informatycznych

Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy?

Termin przeprowadzenia zadania audytowego

Obszar ryzyka

Wykorzystane zasoby ludzkie (liczba osobodni)

Opinie rzeczoznawcy

Czy uzyskano opinie rzeczoznawcy?

Jeśli tak, zakres pracy, czas poświęcony zadaniu

Planowany

Zrealizowany

1

Legalność zatrudniania nauczycieli

Z

Nie

I kw 2007

I kw 2007

Zarządzanie zasobami ludzkimi

51 dni rob.

NIE

3.      Wydane zalecenia w ramach zadań audytowych zrealizowanych w roku sprawozdawczym

Lp.

Temat zadania audytowego

Rodzaj audytu

(jak w tab. 2)

Czy dotyczy środków wymienionych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy?

Liczba zaleceń zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzenia audytu wewnętrznego ***)

Liczba dodatkowych wyjaśnień i umotywowanych zastrzeżeń złożonych audytorowi****)

Liczba podjętych dodatkowych czynności wyjaśniających

uwzględnione w całości

uwzględnione w części

odrzucone

1

Legalność zatrudniania nauczycieli

Z

Nie

4

0

0

0

0

4.      Czynności sprawdzające

(należy podać dane dotyczące czynności sprawdzających podjętych przez audytora wewnętrznego w odniesieniu do zadań audytowych zrealizowanych w roku sprawozdawczym oraz w latach poprzedzających rok sprawozdawczy)

Lp.

Rok realizacji zadania audytowego

Temat zadania audytowego

Liczba podjętych czynności sprawdzających

Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy?

Uwagi

5.      Ocena efektów zrealizowanych zadań audytowych

Lp.

Temat zadania audytowego

Podstawowe zalecenia***)

Ocena wykorzystania zgłoszonych zaleceń, ich wpływ na funkcjonowanie i efektywność zarządzania jednostką

1

Legalność zatrudniania nauczycieli

1. Sporządzić pisemną procedurę zatrudniania nauczycieli;

2. przy zatrudnianiu nauczycieli stosować jako priorytet zatrudnianie nauczyciel nie emerytowanych);

3. dokonywać bieżącej aktualizacji arkusza organizacyjnego;

4. pisemnie dokumentować czynności związane z procesem poszukiwania kandydatów na nauczycieli;

- Poprawa efektywności i skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej,

- ujednolicenie procedur zatrudniania nauczycieli co zmniejszy ryzyko błędów, pomyłek, niekompletnej dokumentacji.

- rzetelna i bieżąca dokumentacja organizacyjna szkoły (arkusz organizacyjny);

- efektywne i oszczędne gospodarowanie finansami szkoły.

6        Niezrealizowane zadania audytowe

Lp.

Temat zadania audytowego

Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy?

Przyczyna niezrealizowania zadania

1.

Przygotowanie UGiM do absorpcji środków z UE

Nie

Niski priorytet kierownictwa, zadanie nie przysporzy wartości dodanej, przeprowadzenie zadań zleconych

2

Legalność gospodarki odpadami

Nie

Zadanie nie przysporzy wartości dodatniej  z uwagi na wprowadzanie w ciągu roku nowych regulacji w zakresie utrzymania porządku i czystości..

3

Skuteczność kontroli wewnętrznej w zakresie inwestycji

nie

Wykonanie zadań zleconych z uwagi na ważną potrzebę kierownictwa jednostki.

6.      Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego

Lp.

Zadania audytora wewnętrznego/komórki audytu wewnętrznego
Zasoby ludzkie

(liczba osobodni)

Uwagi

(przyczyny rozbieżności między planem i wykonaniem)

plan

wykonanie

1.

Przeprowadzanie zadań audytowych

152

51

Niewykonanie 3 planowanych zadań audytowych

2.

Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego

15

15

3.

Przeprowadzanie czynności sprawdzających

5

0

Wykonywanie obszernych zadań zleconych

4.

Współpraca z innymi służbami kontrolnymi

0

0

5.

Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość

14

14

6.

Szkolenia i rozwój zawodowy

14

21

Z uwagi na brak budżetu na szkolenia dla audytora oraz wysokie koszty szkoleń audytor dokonywał samodoskonalenia zawodowego

7.

Urlopy/ czas dostępny

26

26

8.

Inne działania, w tym rezerwa czasowa

22

104

Realizacja zadań zleconych oraz czynności doradczych

8        Zadania dodatkowe nie ujęte w planie audytu

Lp.

Temat zadania

Rodzaj audytu

(jak w tab. 2)

Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy?

Wykorzystane zasoby

(liczba osobodni)

Uwagi

1

System gromadzenia i wydatkowania środków finansowych wspólnoty mieszkaniowej

Z

Nie

30

Zadanie zrealizowano w ramach czynności doradczych wspomagając pracownika Urzędu w trakcie prowadzonej przez niego kontroli.

2

Ocena systemu gospodarowania mieniem i organizacji pracy GOS

Z

Nie

42

3

Udzielanie zamówień publicznych ZAPO

Z

Nie

32

9.      Inne uwagi

(w tym w szczególności: informacja o przypadkach niepodjęcia przez kierownika jednostki, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego, działań mających na celu usunięcie uchybień zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy; inne ewentualne zauważone trudności lub wnioski zmierzające do usprawnienia pracy audytora wewnętrznego)

 Brak informacji od Burmistrza o podjęciu lub nie działań mających na celu usunięcie uchybień, w przypadku zaleceń nie wdrożonych do realizacji

16 stycznia 2008r

 

*) W przypadku jednostek podsektora samorządowego wypełnienie nie jest obowiązkowe.

 **) Niepotrzebne skreślić. W przypadku wersji elektronicznej sprawozdania, przy odpowiedzi „tak” zaznaczyć pole, przy odpowiedzi „nie” pozostawić pole bez zaznaczenia.

***) Dotyczy zaleceń, o których mowa w §21 ust. 2 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 112, poz. 765).

****) Dotyczy dodatkowych wyjaśnień i umotywowanych zastrzeżeń, o których mowa w §22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 112, poz. 765).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Katarzyna Suwarska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2008 13:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż