Zarządzenie nr 28/08
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 10 marca 2008 roku

w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2007 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury- Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu za  2007 rok - Radzie Miejskiej w Grójcu.

Na podstawie art.199 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 249, poz. 2104 z 2005 roku z późn.zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Grójec za 2007 rok, w którym:

DOCHODY zrealizowano w wysokości         -     52.082.970,03 zł
WYDATKI  zrealizowano w wysokości         -     50.113.085,43 zł

§ 2.

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Grójcu sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2007 rok:
- Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu

§ 3.

Przesłać kopię niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Grójec z załącznikami od nr 1-16:
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w celu  
   zaopiniowania,
- Radzie Miejskiej w Grójcu.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Link do załączników sprawozdania

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:13.06.2008 09:48
Informację aktualizował:Maciej Półtorak
Data aktualizacji:06.05.2009 09:59