WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Wydział organizacyjny:

Pracownik wydziału: nr pokoju tel /wewn.
1. Monika Maciak – Sekretarz Gminy 
     - Naczelnik Wydziału
21 tel.(48) 664-30-91 wew. 66
2. Jolanta Trzaska – inspektor 15 (48) 664-30-91 wew. 36
     

3. Magdalena Kaleta

 

Biuro Obsługi Interesanta (48) 664-26-22
(48) 664-30-91 wew. 64
4. Monika Stelmach - podinspektor Sekretariat pok nr. 22

(48) 664-23-01
(48) 664-30-91

6. Mateusz Młodzianko – operator urządzeń powielających 7

(48) 664-30-91

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. zapewnienie  obsługi organizacyjnej i administracyjnej Burmistrzowi i jego Zastępcom.
 2. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy i spraw dotyczących zatrudniania i zwalniania Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej,
 3. realizacja polityki kadrowej ustalonej przez Burmistrza,
 4. prowadzenie archiwum zakładowego,
 5. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników i doskonaleniem zawodowym,
 6. prowadzenie spraw pieczęci i tablic urzędowych,
 7. podejmowanie zadań w zakresie przygotowania wyborów powszechnych i referendów lokalnych oraz ogólnokrajowych,
 8. prowadzenie zbioru przepisów prawnych i udostępnianie ich do publicznego wglądu,
 9. przyjmowanie ofert składanych przez oferentów w związku z ogłoszonymi przetargami i prowadzenie rejestru złożonych ofert,
 10. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz koordynowanie działań w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków,
 11. prowadzenie rejestru upoważnień, rejestru zarządzeń Burmistrza oraz rejestru umów zawieranych przez Burmistrza,
 12. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 13. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 14. prowadzenie kancelarii Urzędu,
 15. zaopatrywanie Urzędu w druki i materiały biurowe,
 16. w zakresie promocji:
  1. gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę,
  2. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu i kreowanie pozytywnego wizerunku gminy,
  3. redagowanie strony internetowej gminy przy współpracy z informatykiem Urzędu.
 17. Serwis i administracja sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz aktualizacji serwisów internetowych urzędu przy współpracy z informatykiem Urzędu.

W ramach wydziału funkcjonują:

 1. Biuro Obsługi Interesanta do zadań którego należy w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej do Urzędu i przyjmowanie podań, skarg i wniosków w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  2. udzielanie informacji interesantom Urzędu w zakresie prowadzonych przez Urząd spraw.
 2. Dział obsługi do zadań, którego należy obsługa gospodarcza Urzędu.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Organizacyjny
Podmiot udostępniający informację:05-600 Grójec; ul. Józefa Piłsudskiego 47 p. 25a
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:30.06.2003 19:51
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:17.07.2020 14:16