plan roczny audytu na 2009 rok

PLAN AUDYTU NA ROK 2009

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp

Nazwa jednostki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu;

Zespół Administracyjnych Placówek Oświatowych;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie;

Publiczna Szkoła  Podstawowa w Bikówku;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli;

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu

Publiczna Szkoła  Podstawowa Nr 2 w Grójcu;

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grójcu;

Publiczne Gimnazjum w Grójcu;

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu;

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Grójcu;

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu

Grójecki Ośrodek Sportu;

Grójecki Ośrodek Kultury;

Publiczna Biblioteka w Grójcu;

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

Straż Miejska w Grójcu;

2. Wyniki analizy ryzyka – obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu     ryzyka w danym obszarze

Lp

Nazwa obszaru

Typ obszaru działalności

Obszar działalności związany z dysponowanie środkami, o których mowa w art. 5, ust 3 ustawy z dnia 30.06.2005r o finansach publicznych

Poziom ryzyka w obszarze

w %

1

Pozyskiwanie funduszy z UE

wspomagająca

nie

87

2

Sprzedaż i oddawanie w wieczyste użytkowanie w drodze przetargowej i bez przetargowej –UGiM

Wspomagająca

nie

82

3

Realizacja inwestycji - UGiM

Wspomagająca

nie

82

4

Dotacje

Podstawowa

nie

79

5

Utrzymanie porządku i czystości

Podstawowa

nie

76

6

Promocja gminy

Podstawowa

nie

74

7

Gospodarka lokalami użytkowymi

Podstawowa

nie

74

8

Wpływy z podatków i opłat

Podstawowa

nie

74

9

System gromadzenia i analiz informacji zewnętrznej i wewnętrznej

Wspomagająca

nie

74

10

Postępowanie administracyjne

Wspomagająca

nie

73

11

Gospodarka wodno ściekowa

Podstawowa

nie

72

12

Skargi i wnioski - UGiM Grójec

Wspomagająca

nie

71

13

Realizacja kontroli finansowej

Wspomagająca

nie

71

14

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi

Podstawowa

nie

71

15

Zarządzanie drogami gminnymi

Podstawowa

nie

70

16

Utrzymanie zieleni

Podstawowa

nie

68

17

Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Podstawowa

nie

68

18

Działalność biblioteki publicznej

Podstawowa

nie

68

19

Zamówienia publiczne

Wspomagająca

nie

68

20

Udostępnianie informacji publicznej

Wspomagająca

nie

67

21

Wykorzystanie środków przez SIK

Wspomagająca

nie

67

22

Ochrona porządku i bezpieczeństwa

Podstawowa

nie

67

23

Polityka prorodzinna

Podstawowa

nie

65

24

Obsługa spraw cywilnych ludności

Podstawowa

nie

65

25

Nabywanie mienia

Wspomagająca

nie

65

26

Gospodarka transportowa

Wspomagająca

nie

65

27

Świadczenia z pomocy społecznej

Podstawowa

nie

62

28

Sprawozdawczość finansowa

Wspomagająca

nie

62

29

System zarządzania ryzykiem

Wspomagająca

nie

62

30

Administrowanie budynkami i lokalami

Wspomagająca

nie

61

31

Ochrona majątku

Wspomagająca

nie

61

32

System zakupów

Wspomagająca

nie

61

33

Wydawanie licencji i zezwoleń

Podstawowa

nie

61

34

Działalność w zakresie kultury fizycznej i turystyki

Podstawowa

nie

61

35

Budżet

Wspomagająca

nie

59

36

System szkoleń

Wspomagająca

nie

59

37

Działalność ogniska środowiskowego i świetlic

Podstawowa

nie

59

38

Ewidencja księgowa

Wspomagająca

nie

59

39

Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

Podstawowa

nie

59

40

Nadzór nad gospodarką finansową spółek prawa handlowego

Wspomagająca

nie

59

41

Organizacja placówek oświatowych

Podstawowa

nie

59

42

Eksploatacja i konserwacja obiektów sportowych

Wspomagająca

nie

59

43

Inwentaryzacja spis z natury

Wspomagająca

nie

58

44

Fundusze pracownicze

Wspomagająca

nie

56

45

Sprawy meldunkowe

Podstawowa

nie

56

46

Nadzór nad zarządzaniem częścią wspólną przez wspólnoty mieszkaniowe

Wspomagająca

nie

55

47

Udzielanie ulg, umorzeń zaległości, wierzytelności - UGiM

Podstawowa

nie

53

48

Pożytek publiczny - UGiM

Podstawowa

nie

50

49

Polityka kadrowa

Wspomagająca

nie

44

3. Planowane tematy audytu wewnętrznego

3.1. Planowane zadania zapewniające

Lp

Temat zadania audytowego

Nazwa obszaru 

(nazwa z kolumny 2 w tab. 2)

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)

Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)

Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy

Uwagi

1

Ocena przygotowania jednostki do absorpcji środków unijnych

Pozyskiwanie funduszy z UE

1

60

Nie

2

Prawidłowość postępowania przy sprzedaży lub oddawaniu w wieczyste użytkowanie mienia jednostki

Sprzedaż i oddawanie w wieczyste użytkowanie w drodze przetargowej i bez przetargowej

1

60

Nie

3

Ocena systemu nadzoru nad realizacją inwestycji

Realizacja inwestycji

1

51

Nie

3.2. Planowane czynności doradcze

Lp

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze

Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych

Uwagi

1

1

20

Liczba dni przeznaczonych na czynności doradcze może ulec zmianie, w razie wystąpienia istotnej potrzeby przeprowadzenia dodatkowych czynności doradczych

4. Planowane czynności sprawdzające

Lp

Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające

Nazwa obszaru

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające

(w etatach)

Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających

(w dniach)

Uwagi

1

Udzielanie zamówień publicznych –ZAPO

Zamówienia publiczne

1

10

2

Udzielanie zamówień publicznych- GOK

Zamówienia publiczne

1

5

3

Udzielanie zamówień publicznych – ZWIK

Zamówienia publiczne

1

5

4

Udzielanie zamówień publicznych - MGOPS

Zamówienia publiczne

1

5

5

Udzielanie dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Pożytek publiczny

1

5

5. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach

Lp

Nazwa obszaru

(nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)

Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego

uwagi

1

Dotacje

2010

2

Utrzymanie porządku i czystości

2010

3

Promocja gminy

2010

4

Gospodarka lokalami użytkowymi

2010

5

Wpływy z podatków i opłat

2011

6

System gromadzenia i analiz informacji zewnętrznej i wewnętrznej

2011

7

Postępowanie administracyjne

2011

8

Gospodarka wodno ściekowa

2011

9

Skargi i wnioski - UGiM Grójec

2012

10

Realizacja kontroli finansowej

2012

11

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi

2012

12

Zarządzanie drogami gminnymi

2013

13

Utrzymanie zieleni

2013

14

Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

2013

15

Działalność biblioteki publicznej

2013

16

Zamówienia publiczne

2014

17

Udostępnianie informacji publicznej

2014

18

Wykorzystanie środków przez SIK

2014

19

Ochrona porządku i bezpieczeństwa

2014

20

Polityka prorodzinna

2015

21

Obsługa spraw cywilnych ludności

2015

22

Nabywanie mienia

2015

23

Gospodarka transportowa

2015

24

Świadczenia z pomocy społecznej

2016

25

Sprawozdawczość finansowa

2016

26

System zarządzania ryzykiem

2016

27

Administrowanie budynkami i lokalami

2017

28

Ochrona majątku

2017

29

System zakupów

2017

30

Wydawanie licencji i zezwoleń

2017

31

Działalność w zakresie kultury fizycznej i turystyki

2018

32

Budżet

2018

33

System szkoleń

2018

34

Działalność ogniska środowiskowego i świetlic

2018

35

Ewidencja księgowa

2019

36

Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

2019

37

Nadzór nad gospodarką finansową spółek prawa handlowego

2019

38

Organizacja placówek oświatowych

2019

39

Eksploatacja i konserwacja obiektów sportowych

2020

40

Inwentaryzacja spis z natury

2020

41

Fundusze pracownicze

2020

42

Sprawy meldunkowe

2020

43

Nadzór nad zarządzaniem częścią wspólną przez wspólnoty mieszkaniowe

2021

44

Udzielanie ulg, umorzeń zaległości, wierzytelności - UGiM

2021

45

Pożytek publiczny - UGiM

2021

46

Polityka kadrowa

2021

……………………….                                                 ………………………………

                 Data                                                                                                                                    (pieczątka i podpis audytora wewnętrznego)

………………………..                                                               ……….……………

         Data                                                                                                                                (pieczątka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:plan roczny audytu na 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Katarzyna Suwarska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.01.2009 09:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż