Sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2008r

 SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK      2008

1.      Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym1)

Lp.

Nazwa jednostki

1

2

1.

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu;

Zespół Administracyjnych Placówek Oświatowych;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie;

Publiczna Szkoła  Podstawowa w Bikówku;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli;

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu

Publiczna Szkoła  Podstawowa Nr 2 w Grójcu;

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grójcu;

Publiczne Gimnazjum w Grójcu;

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu;

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Grójcu;

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu

Grójecki Ośrodek Sportu;

Grójecki Ośrodek Kultury;

Publiczna Biblioteka w Grójcu;

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

Straż Miejska w Grójcu;

2.      Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.

Imię i nazwisko2)

Nazwa stanowiska

Numer telefonu

Adres poczty

elektronicznej

Wymiar czasu pracy

(w etatach)

Kwalifikacje zawodowe3)

Udział w szkoleniach w roku sprawozdawczym (w dniach)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Katarzyna Suwarska

Audytor wewnętrzny

048 664 30 91 w. 34

audytor@grojecmiasto.pl

1 etat

Egzamin MF

0

1

2

Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej samooceny audytu wewnętrznego?

TAK

3.      Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym

Lp.

Temat zadania audytowego5)

Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)

Audyt wewnętrzny zlecony

Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe

Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy

Opis obszaru działalności wspomagającej7)

Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie audytowi  (w etatach(

Plan8)

Wykonanie

Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach)

Plan8)

Wykonanie

Powołanie rzeczoznawcy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Udzielanie zamówień publicznych w GOK

Z

-

wspomagająca

nie

Legalność procesu udzielania zamówień publicznych,  efektywność systemu kontroli wewnętrznej

1

1

35

26

nie

2.

Udzielanie zamówień publicznych w  ZWiK

Z

-

wspomagająca

nie

j.w.

1

1

-

26

nie

3.

Udzielanie zamówień  publicznych w MGOPS

Z

-

wspomagająca

nie

j.w.

1

1

-

15

nie

4.

Udzielanie dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Z

-

wspomagająca

nie

Gospodarka finansowa

1

1

45

74

nie

4.      Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych

Lp.

Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej5)

Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)

Efekty przeprowadzenia

zadania audytowego9)

Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski

Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski

1

2

3

4

5

6

1.

Udzielanie zamówień publicznych w GOK

Z

Doprowadzenie do działania zgodnego z prawem

Wprowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych; 

Doprowadzenie dokumentacji zamówieniowej do wymogów prawa zamówień publicznych;

Udzielenie zamówienia z naruszeniem zasad pzp, naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

2.

Udzielanie zamówień w ZWiK

Z

Doprowadzenie do działania zgodnego z prawem

Wprowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych; 

Doprowadzenie dokumentacji zamówieniowej do wymogów prawa zamówień publicznych;

Udzielenie zamówienia z naruszeniem zasad pzp,

Wypłata wynagrodzenia niezgodnie z zawarta umową;

Nieważność umowy;

3.

Udzielanie zamówień publicznych w MGOPS

Z

Doprowadzenie do działania zgodnego z prawem

Wprowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych;

Doprowadzenie dokumentacji zamówieniowej do wymogów prawa zamówień publicznych

Udzielenie zamówienia z naruszeniem zasad pzp;

Wypłata wynagrodzenia niezgodnie z umową;

Nierzetelne rozliczeniem prac.

4.

Udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych

Z

Doprowadzenie do działania zgodnego prawem

Rzetelne rozliczanie dotacji przez zamawiającego;

zaprzestać dotowania sportu kwalifikowanego;

Weryfikować treść sprawozdań z dokumentacją źródłową;

Sprawozdania sporządzać na podstawie dowodów księgowych.

Nieskuteczna kontrola ;

Niewiarygodne sprawozdania z dotacji;

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez podmiot

a.                                          Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

Lp.

Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające

Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających

(w dniach)

Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające

(w etatach)

1

2

3

4

1.

b.                                          Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Lp.

Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej

Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)

Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności doradczej

1

2

3

4

1.

Udzielanie dotacji jednostkom organizacyjnym Gminy

Z

Znaczne rozszerzenie obszaru badania pozostałych zadań co znacznie przedłużyło czas trwania zadań, z uwagi na stwierdzone podczas analizy ryzyka wysokie prawdopodobieństwo zmaterializowania się istotnych ryzyk.

2.

Rozliczanie podróży służbowych

Z

c.                                           Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym10)

 

2009-03-13

Katarzyna Suwarska

audytor wewnętrzny

(data) 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2008r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Katarzyna Suwarska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.03.2009 12:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż