Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/312/09
          Rady Miejskiej w Grójcu
            z dnia 9 marca 2009 roku.

STATUT
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu, zwany dalej Zakładem, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
 3. postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedziba Zakładu mieści się w Grójcu przy ulicy Laskowej nr 6.
 2. Zakład działa na terenie Gminy i Miasta Grójec.
 3. Zakład może używać nazwy skróconej: ZGK.
 4. Nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

§ 3

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu jest zakładem budżetowym i działa na zasadach określonych dla zakładów budżetowych.

§ 4

Zakład używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z adresem siedziby.

Rozdział II
Przedmiot działalności

§ 5

Podstawowym celem Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy i miasta Grójec i dbałość o ich wykonanie z uwzględnieniem interesu gminy.

§ 6

Do zadań Zakładu należy w szczególności :

 1. administrowanie i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych oraz budynków przyjętych w administrację zleconą,
 2. prowadzenie wysypisk komunalnych i utylizacji odpadów komunalnych,
 3. utrzymanie czystości, organizowanie i zlecanie zadań związanych z utrzymaniem w czystości ulic, chodników, placów, zieleni miejskiej i obiektów użyteczności publicznej,
 4. całoroczne utrzymanie dróg, chodników, placów, parków, wiat przystankowych, znaków drogowych oraz remonty cząstkowe dróg i chodników.

§ 7

Zakład może świadczyć usługi dla innych gmin, osób fizycznych i prawnych odpłatnie.

Rozdział III
Organy Zakładu

§ 8

 1. Zakład jest reprezentowany przez Dyrektora Zakładu.
 2. Do składania oświadczeń w imieniu Zakładu w zakresie jego zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób posiadających wzory podpisów w banku prowadzącym obsługę kasową.
 3. Osobami upoważnionymi są : Dyrektor Zakładu i Główny Księgowy lub inne osoby upoważnione przez Dyrektora Zakładu.
 4. Głównego Księgowego Zakładu zatrudnia Dyrektor Zakładu.
 5. Nadzór funkcjonalny nad Zakładem sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

Rozdział IV
Zasady działania Zakładu

§ 9

Zakład prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych w przepisach prawa dla zakładów budżetowych.

§ 10

 1. Bieżącą działalność Zakład utrzymuje z przychodów własnych, w szczególności zaś z czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe, utylizację odpadów komunalnych oraz dotacji przedmiotowej i prowadzonej działalności gospodarczej określonej przepisami prawa.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy.
 3. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy i prowadzi księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi dla zakładów budżetowych.
 4. Rachunkowość Zakładu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

 1. Statut Zakładu oraz jego zmiany uchwala Rada Miejska w Grójcu.
 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do uchwalenia w porozumieniu z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu pierwszego Regulaminu Organizacyjnego w terminie do 31.VIII.2009 roku.
 3. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zakładu wymagają zatwierdzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.
 
Przewodniczący Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grzegorz Pruś
 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:30.06.2009 14:27
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:30.06.2009 14:27