Uchwała Nr LXIV/475/10
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 października 2010 roku

w sprawie : określenia stawek podatku od nieruchomości.

           Na podstawie art. 5 ust.1 i 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych   / tekst jednolity : Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ oraz art.18 ust.2 pkt. 8  i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm. /

Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje :

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

  1. od  gruntów:
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,80 zł od 1 m2 powierzchni
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15  zł od 1 ha powierzchni
3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,31 zł od 1 m2 powierzchni

 

  1. od budynków lub ich części:
1. mieszkalnych 0,65 zł od 1 m2 pow. użytk.
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,05 zł od 1 m2 pow. użytk.
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,82 zł od 1 m2 pow. użytk.
4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,27 zł od 1 m2 pow. uzytk.
5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego,  z wyłączeniem budynków wymienionych  w pkt. 5a 5,00 zł od 1 m2  pow. użytk.
a. inwentarskich, stodół  3,00 zł od 1 m2 pow. użytk.

 

  1. od budowli lub ich części związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej
2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt.3 i ust. 3-7

 §2

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy i Miasta w Grójcu.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

 
Przewodniczacy Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grzegorz Pruś
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości od 1 stycznia 2011r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:21.12.2010 11:12
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:21.12.2010 11:12