WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Pracownik wydziału: nr pokoju tel /wewn.
1. Dariusz Iwańczyk – Naczelnik Wydziału 4  
  4
tel. (48)664-30-10
tel. (48)664-30-91 wew.32
2. Aleksandra Jaszewska - inspektor
3. Nina Kaleta - pomoc administracyjna
 

 

 1. Do zadań Wydziału należy w szczególności:
  1. Przeprowadzanie przetargów w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, i prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw,
  2. Przygotowanie materiałów do opracowania studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  3. Prowadzenie procedury administracyjnej związanej z uchwalaniem studium i planów miejscowych,
  4. Przygotowanie projektów Uchwał Rady w sprawie opracowań studium i planów miejscowych,
  5. Prowadzenie procedury administracyjnej związanej z uchwaleniem planów miejscowych oraz zmian planów miejscowych,
  6. Przygotowanie materiałów do opracowania planów miejscowych, zmian planów miejscowych,
  7. Przygotowanie materiałów do zlecenia opracowań planistycznych i studialnych na zewnątrz w drodze zamówień publicznych,
  8. Współpraca z innymi jednostkami w procesie planowania przestrzennego,
  9. Prowadzenie dokumentów związanych z podjęciem prac planistycznych,
  10. Prowadzenie dokumentów sporządzanych w toku opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  11. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  12. Przygotowanie materiałów do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
  13. Przygotowanie materiału do uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa (regionu),
  14. Wprowadzenie zadań rządowych do planu miejscowego,
  15. Przedstawianie wniosków o opracowanie planów miejscowych Burmistrzowi,
  16. Wydanie wypisów i wyrysów z planu,
  17. Wydawanie decyzji ustalających opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  18. Wydawanie decyzji w sprawach o ustalenie warunków zabudowy,
  19. Współdziałanie z instytucjami w zakresie wydawanych decyzji,
  20. Zawieszanie postępowania w sprawach ustalania warunków zabudowy do czasu uchwalenia planu miejscowego,
  21. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy,
  22. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy,
  23. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczenie terenu z planu miejscowego,
  24. Wydawanie postanowień opiniujących podział działek pod kątem zgodności z planem miejscowym,
  25. Wydawanie opinii o zgodności proponowanego podziału z planem miejscowym,
  26. Wydawanie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu,

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Gospodarki Przestrzennej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:10.02.2011 14:07
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:06.07.2021 09:30