WYDZIAŁ INWESTYCJI

Wydział inwestycji :


Pracownik wydziału:

nr pokoju

tel /wewn.

1. Katarzyna Kaczanowska - Naczelnik Wydziału

2. Ewelina Gębska Pawłowska - z-ca Naczelnika

10


tel. (48)664-30-93
tel. (48)664-30-91 wew.65

3. Iwona Kowalska - inspektor

4. Marek Gora - inspektor

12

tel. (48)664-30-93
tel. (48)664-30-91 wew. 63

 

5. Jarosław Wiśniewski - inspektor

6. Hubert Krawczyk - inspektor

7. Wioletta Kochanowska - inspektor

8. Tomasz Mikołajczyk - inspektor

11 tel. (48)664-30-91 wew.34

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Przygotowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych:
 2. organizowanie procesu budowy, zapewnienie przygotowania dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, zapewnienie ustanowienia nadzoru,
  • sprawowanie kontroli nad prawidłową realizacją budowy, rozliczenie budowy i po jej zakończeniu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
  • Przeprowadzanie przetargów w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, i prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw,
 3. Prowadzenie spraw dot. realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie wspierania inicjatyw społecznych,
 4. Planowanie budowy i modernizacji dróg na terenie gminy,
 5. Współdziałanie z jednostkami powiatowymi i wojewódzkimi w zakresie budowy, modernizacji dróg na terenie gminy,
 6. Prowadzenie ewidencji gminnych dróg i drogowych obiektów mostowych,
 7. Prowadzenie remontów cząstkowych dróg i chodników na terenie miasta i gminy oraz prowadzenie spraw dotyczących oznakowania dróg,
 8. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, ulic i drogowych obiektów mostowych,
 9. Wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 10. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
 11. Pozyskiwanie informacji na temat źródeł finansowania i możliwości współfinansowania realizacji zadań i inwestycji gminy przy współudziale środków zewnętrznych,
 12. Przygotowywanie i wypełnianie wniosków o przyznanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań i inwestycji gminnych oraz kompletowanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie przy współpracy z innymi wydziałami urzędu a także prowadzenie rozliczeń w tych sprawach,
 13. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania czystości w mieście w tym zlecanie, nadzór i rozliczanie zleconych prac,
 14. Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy oraz ulic w mieście,
 15. Prowadzenie spraw zieleni miejskiej w tym pielęgnacji zieleni miejskiej, nowych nasadzeń, utrzymanie parku miejskiego i zlecanie prac w tym zakresie oraz ich nadzorowanie i rozliczanie,
 16. Wykonywanie zadań należących do kompetencji gminy w zakresie gospodarki odpadami oraz nadzór nad zrekultywowanymi składowiskami odpadów,
 17. Wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów,
 18. Organizowanie sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej w tym także grobami i cmentarzami wojennymi,
 19. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą kotłowni i sieci cieplnej oraz planowanymi remontami sieci cieplnej.
 20. Prowadzenie spraw dotyczących zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich zgodnie z ustawą Prawo wodne
 21. Zbieranie informacji od osób fizycznych o wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Inwestycji
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:10.02.2011 14:33
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:10.01.2022 10:36