Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Procedura załatwiania sprawy w UMiG w Grójcu

Numer  GP - 6727

Tytuł:

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grójec.

Wymagane dokumenty:

Wniosek Inwestora ( do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta).

Załączniki:

Mapa geodezyjna w skali 1:5 000 lub 1:10 000 z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

 

  •  ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r., poz.199 ze zmianami) art. 30.
  •  Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami).
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zmianami)

Opis procedury:

Wypis i wyrys zostają wydane na wniosek z określeniem celu w jakim będą wykorzystane.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 4,  tel. 664 30 10

Termin załatwienia sprawy:

1-3 dni.

Opłaty skarbowe:

a/         Za wypis:
- 30 zł  do 5 stron,
- 50 zł  powyżej 5 stron

b/         Za wyrys
20 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4, nie więcej niż 200 zł.

Tryb odwoławczy:

-----------------------

Formularze:

Z4. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grójec /.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.02.2011 14:40