Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Procedura załatwiania sprawy w UMiG w Grójcu

Numer  GP - 6730

Tytuł :
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzje o warunkach zabudowy oraz  decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagane są w przypadku zamiaru zmiany zagospodarowania terenu polegającego na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, na terenach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego .

Za inwestycję celu publicznego rozumie się działania o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym stanowiące realizację celów o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) *)

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek Inwestora ( do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta i na stronie internetowej)

Wniosek powinien zawierać określenie:

 • 1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1: 500 lub 1 : 1000 a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1 : 2000,
 • 2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
 • 3) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
  a) docelową rzędną składowiska odpadów,
  b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
  c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
  d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Załączniki:
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1 : 1000 w 2 egz. z zaznaczonym terenem objętym wnioskiemi elementami wymienionymi wyżej w pkt.2.)
Dowód wpłaty opłaty skarbowej.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,  w przypadku planowanych przedsięwzięć:
  1)  mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
  2)  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami)

Podstawa prawna:

 

 • ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r., poz.199 ze zmianami) art. 50, art. 52, art. 59 i art. 64
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zmianami)
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami).
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-ływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami),  art.71 i 72 ust. 1 pkt 3.

Opis procedury:
Decyzja o warunkach zabudowy oraz  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostaje wydana na wniosek inwestora  po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem stron i organów uzgadniających projekt decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 4,  tel. 664 30 10
Termin załatwienia sprawy:
Miesiąc a w sytuacjach bardziej skomplikowanych do 2 m-cy.
Opłaty skarbowe:
Za decyzję o warunkach zabudowy  oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  107 zł:
 (sprawy budownictwa mieszkaniowego zwolnione są z opłat skarbowych)

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.
Formularze:
Z1.  Wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
Z2. Wniosek o wydanie decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
*)  Inwestycje celu publicznego – Art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są:

1)  wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji;
1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;
1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń;
2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;
4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
5) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego;
6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych;
6a)
budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529), a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług;
7) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich;
8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową;
9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy;
9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej;
9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;
10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.02.2011 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.06.2018 09:58 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
14.06.2018 09:57 Dodano załącznik "Z1-18 Wniosek o ustalenie warunków
zabudowy..doc"

(Rafał Markiewicz)
14.06.2018 09:57 Dodano załącznik "Z2-18 Wniosek o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego.doc"

(Rafał Markiewicz)
14.06.2018 09:57 Usunięto załącznik Z2-16 Wniosek o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego.doc

(Rafał Markiewicz)
14.06.2018 09:57 Usunięto załącznik Z1-16 Wniosek o ustalenie warunków
zabudowy

(Rafał Markiewicz)
16.03.2016 12:26 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
24.02.2016 12:51 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
24.02.2016 12:51 Dodano załącznik "Z2-16 Wniosek o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego.doc"

(Rafał Markiewicz)
24.02.2016 12:51 Usunięto załącznik Z2-16 Wniosek o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego

(Rafał Markiewicz)
21.01.2016 11:45 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
21.01.2016 11:45 Zmieniono tytuł załącznika z "2. -" na "Z2-16 Wniosek o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego"

(Rafał Markiewicz)
21.01.2016 11:45 Zmieniono tytuł załącznika z "1. -" na "Z1-16 Wniosek o
ustalenie warunków zabudowy"

(Rafał Markiewicz)
21.01.2016 11:44 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
21.01.2016 11:44 Zmieniono tytuł załącznika z "Z2-16 Wniosek o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego.doc" na "2. -"

(Rafał Markiewicz)
21.01.2016 11:44 Zmieniono tytuł załącznika z "Z1-16 Wniosek o ustalenie
warunków zabudowy..doc" na "1. -"

(Rafał Markiewicz)
21.01.2016 11:44 Dodano załącznik "Z1-16 Wniosek o ustalenie warunków
zabudowy..doc"

(Rafał Markiewicz)
21.01.2016 11:43 Dodano załącznik "Z2-16 Wniosek o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego.doc"

(Rafał Markiewicz)
21.01.2016 11:43 Usunięto załącznik Z1 Wniosek o ustalenie warunków
zabudowy..doc

(Rafał Markiewicz)
21.01.2016 11:43 Usunięto załącznik Z2 Wniosek o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego..doc

(Rafał Markiewicz)
19.06.2012 12:10 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
10.02.2011 14:48 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
10.02.2011 14:48 Dodano załącznik "Z1 Wniosek o ustalenie warunków
zabudowy..doc"

(Rafał Markiewicz)
10.02.2011 14:48 Dodano załącznik "Z2 Wniosek o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego..doc"

(Rafał Markiewicz)
10.02.2011 14:47 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)