Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Zarządzenie Nr 39/11
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań  z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury .

             Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, póz 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2001r, Nr 17, póz 95 z późn.zm.)
Burmistrz  Gminy i Miasta Grójec zarządza co następuje:

§1

 Przekazać Radzie Miejskiej w Grójcu  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok  2010, stanowiące załącznik  Nr 1 do zarządzenia.

§2

Przekazać Radzie Miejskiej:
1) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych  instytucji kultury za rok 2010 , stanowiące załącznik  Nr 2 do zarządzenia;
2) informację o stanie mienia Gminy  Grójec za rok 2010, stanowiącą załącznik  Nr 3do zarządzenia.

§3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§4

Sprawozdanie, o którym mowa w § l, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Link do załączników sprawozdania

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2011 10:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż