WYDZIAŁ BUDŻETOWY

Wydział budżetowy:

Pracownik wydziału: nr pokoju tel /wewn.
1. Mariola Komorowska – Skarbnik Gminy – Naczelnik Wydziału 29 tel. (48)664-30-91 lub wew.41
2. Maria Tujak– inspektor 31 (48) 664-30-91 wew. 42
3. Maria Suwarska - inspektor
4 .Teresa Pruszkowska - główny specjalista
5. Ilona Kieszek - inspektor
6. Monika Siekut - inspektor 30 (48) 664-30-91 lub wew. 38
7. Magdalena Wierzbicka - inspektor 30 (48) 664-30-91 lub wew. 38

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Bieżąca analiza realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 2. Racjonalne dysponowanie środkami budżetowymi poprzez dokonywanie zmian w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej,
 3. Opracowywanie projektu budżetu Gminy w trybie określonym przez Radę,
 4. Ustalenie na podstawie budżetu szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych,
 5. Wykonywanie budżetu poprzez przekazywanie środków dla jednostek realizujących budżet Gminy zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 6. Nadzorowanie przestrzegania równowagi i dyscypliny budżetowej,
 7. Prowadzenie obsługi księgowej budżetu,
 8. Prowadzenie spraw z zakresu kredytowania działalności Gminy,
 9. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT,
 10. Współpraca z bankami i funduszami w zakresie :
  • bieżącej obsługi finansowej Gminy
  • lokowania nadwyżek finansowych
  • zaciągania zobowiązań finansowych
 11. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi, a także innymi jednostkami kontroli finansowej,
 12. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości Urzędu,
 13. Prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 14. Prowadzenie obsługi funduszu płac,
 15. Prowadzenie sprawozdawczości finansowej i budżetowej,
 16. Ustalenie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania oraz kontroli dokumentów,
 17. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami w zakresie wykonywania budżetu,
 18. Kontrola finansowa zgodności umów zawieranych przez Urząd z uchwalonym budżetem,
 19. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu oraz zapewnienie ochrony wartości pieniężnych,
 20. Terminowa spłata zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych,
 21. Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu będących w dyspozycji Urzędu,
 22. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 23. Współpraca z wydziałami Urzędu w zakresie wykonywania budżetu.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Budżetowy
Podmiot udostępniający informację:Szczęsna 61, 05-600 Grójec
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:31.12.2003 10:28
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:06.07.2021 09:24