WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydział gospodarki nieruchomościami:

Pracownik wydziału: nr pokoju tel /wewn.
1. Magdalena Śmietańska – Naczelnik Wydziału 2 tel. (48)664-30-91 wew.56
2. Monika Skrzeczyńska - podinspektor
3. Judyta Sędek – podinspektor 3 tel. (48)664-30-91 wew.58

4. Wioleta Selwiak - inspektor

 

 1. Do zadań Wydziału należy w szczególności:

   

  1. Bieżąca obsługa interesantów i geodetów uprawnionych.
  2. Załatwianie bieżącej korespondencji w sprawach z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
  3. Prowadzenie sprawozdawczości i statystyki.
  4. Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi.
  5. Prowadzenie spraw dotyczących nadawania nazw ulicom, placom i osiedlom oraz urzędowych nazw miejscowości.
  6. Przygotowywanie opracowań geodezyjno – kartograficznych do regulacji stanów prawnych nieruchomości.
  7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowań rozgraniczeniowych i spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości
  8. Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości.
  9. Uczestnictwo w wizjach lokalnych w sprawach rozgraniczeń i podziałów nieruchomości.
  10. Ustalanie opłat adiacenckich i odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.
  11. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali komunalnych.
  12. Regulacja stanu prawnego nieruchomości - przygotowywanie dokumentacji do przejmowania gruntów rolnych, gruntów na drodze komunalizacji oraz nieruchomości na drodze sądowej i cywilno-prawnej.
  13. Tworzenie i prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości.
  14. Prowadzenie ewidencji mienia gminnego.
  15. Przygotowywanie informacji o stanie mienia gminnego do sprawozdań rocznych.
  16. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej obrotu nieruchomościami z gminnego zasobu w drodze bezprzetargowej oraz w drodze przetargu od momentu przygotowania uchwały do podpisania umowy.
  17. Wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości.
  18. Sporządzanie wykazów nieruchomości, podawanych do publicznej wiadomości, będących w gminnym zasobie przeznaczonych do obrotu lub innej formy zagospodarowania.
  19. Przygotowywanie przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych.
  20. Sporządzanie umów najmu i dzierżawy.
  21. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.
  22. Oddawanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste.
  23. Przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.
  24. Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
  25. Wnioskowanie o ujawnienie w księgach wieczystych praw Gminy do działek stanowiących jej własność.
  26. Przygotowywanie informacji o stanie prawnym mienia gminnego do sprawozdań miesięcznych.
  27. Załatwianie spraw związanych z poświadczeniem przez Burmistrza własnoręczności podpisu na oświadczeniu o fakcie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
  28. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną i prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń.
  29. Prowadzenie postępowań w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęskami żywiołowymi.
  30. Realizacja działań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii (kontrola upraw).
  31. Opiniowanie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.
  32. Przyjmowanie i podawanie do publicznej wiadomości komunikatów z zakresu ochrony roślin sadowniczych, rolniczych i warzywniczych oraz zgłoszeń o chorobach zwierząt.
  33. Podawanie do publicznej wiadomości treści zarządzeń służb weterynaryjnych.

   

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot udostępniający informację:05-600 Grójec; ul. Józefa Piłsudskiego 47 p. 25a
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:12.06.2003 20:53
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:08.11.2019 08:49