Budżet 2004 - Uchwała Rady

U C H W A Ł A Nr XVII/117/04
Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19.01.2004r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, 9d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz.U.Nr 142 poz. 1591z 2001r.ze zmianami/, oraz art. 109, 112 ust.2, 116,124,128 ust. 2 pkt 1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /teks jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003r ze zmianami/, art. 400, 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn.zmianami) Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2004 w wysokości 33.485.577 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2004 w wysokości 37.863.764 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

 1. Z dochodów budżetu 2004 roku planuje się spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.381.813 zł . Faktyczny niedobór środków w wysokości 5.760.000 zł planuje się pokryć pożyczką z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 2.000.000 zł, kredytem w wysokości 3.760.000 zł .
 2. Planowane przychody i rozchody gminy stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.
 3. Prognozuje się kwotę długu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5

 1. Określa się plany przychodów i wydatków oraz zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
 2. Określa się dotację dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6A do uchwały.
 3. Określa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 232.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Określa się plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 410.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 410.000 zł.

§ 8

Ustala się plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan finansowy funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10

Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 11

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 222.089 zł, w tym rezerwę na działalność inwestycyjną w wysokości 122.089 zł.

§ 12

 1. Upoważnia się Burmistrza do przenoszenia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
 2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania niektórych uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 2.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Grójcu.

§ 15

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
 2. Burmistrz ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

 
Przewoniczący Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grażyna Stolarska
 

Powrót

Załączniki

 • - (xls 35.5 KB)
 • - (xls 76.5 KB)
 • - (doc 15 KB)
 • - (doc 19.5 KB)
 • - (xls 27 KB)
 • - (doc 15.5 KB)
 • - (doc 11 KB)
 • - (doc 14.5 KB)
 • - (xls 11.5 KB)
 • - (xls 15.5 KB)
 • - (doc 13.5 KB)
 • - (xls 13.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet 2004 - Uchwała Rady
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.02.2004 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.02.2004 12:16 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)
06.02.2004 12:06Dodano załącznik "- " (Maciej Półtorak)
06.02.2004 12:05Dodano załącznik "- " (Maciej Półtorak)
06.02.2004 12:05Dodano załącznik "- " (Maciej Półtorak)
06.02.2004 12:04Dodano załącznik "- " (Maciej Półtorak)
06.02.2004 12:04Dodano załącznik "- " (Maciej Półtorak)
06.02.2004 12:03Dodano załącznik "- " (Maciej Półtorak)
06.02.2004 12:02Dodano załącznik "- " (Maciej Półtorak)
06.02.2004 12:02Dodano załącznik "- " (Maciej Półtorak)
06.02.2004 12:01Dodano załącznik "- " (Maciej Półtorak)
06.02.2004 12:01Dodano załącznik "- " (Maciej Półtorak)
06.02.2004 12:01Dodano załącznik "- " (Maciej Półtorak)