Zarządzenie Burmistrza nr 98/2012 z dnia 27.08.2012r.

Zarządzenie nr 98/12
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 27 sierpnia 2012 roku

w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informacji o przebiegu  wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2012 roku , informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

     Na podstawie art. 266 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych / Dz.U. nr 157 poz. 1240 z 2009 roku z późn. zm. / , uchwały nr LIX/453/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28.06.2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,
zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informacje:

  1. o przebiegu  wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2012 roku , zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia,     
  2. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Grójeckiego Ośrodka Kultury  w Grójcu za I półrocze 2012  roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia,
  3. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  w Grójcu za I półrocze 2012 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia,
  4. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 98/2012 z dnia 27.08.2012r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2012 09:45