Zarządzenie nr 136/12
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 16 listopada 2012 roku.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej  gminy Grójec na 2012 rok.

          Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami/ , art.257 pkt 1 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. nr 157 poz.1240 ze zm./,decyzji nr 208 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.10.2012 roku/ pismo nr FIN-I.3111.39.2012.750 z dnia 22.10.2012 r./, decyzji nr: 202,203,210,236,239,230,240 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10.10.2012r,18.10.2012r.,22.10.2012 r. oraz     05.11.2012 r. (pisma nr FIN-I.3111.178,179,182,188,190,193,204.2012.854)  
zarządzam co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2012 Nr XX/127/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
1.Zwiększa się dochody budżetu ogółem o łączną kwotę 134.385,-zł.
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 67.696.987,69 zł.
1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 134.385,-zł, tj. do kwoty  63.275.852,84 zł.   zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym  załącznik  nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok.
2.Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 134.385,-zł.
Ustala się wydatki  budżetu w łącznej kwocie 69.525.612,39 zł.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 134.385,-zł  tj. do kwoty 57.445.280,39 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym  załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.
3.Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik  nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2012 rok.
4.Zmiany budżetu obejmują zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok.

§ 2.

Zarządzenie  niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody bieżące w:
- dziale 852 o kwotę 56.646 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
-  Dziale 852 o kwotę 77.739 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań  własnych.
Środki na powyższy cel pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa

Zwiększa się wydatki bieżące w:
Dziale 852 Pomoc społeczna,
- rozdziale 85212 o kwotę  55.246 zł z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- rozdziale 85213 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- rozdziale 85214 o kwotę  6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- rozdziale 85216 o kwotę 28.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, 
- rozdziale 85219 o kwotę  34.039 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- rozdziale 85295 o kwotę  9.900 zł w tym: 9000 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 900 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 136/2012 z dnia 16.11.2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:15.01.2013 11:22
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:15.01.2013 11:22