Zarządzenie Nr 33/13
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.

         Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, póz 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2001r, Nr 17, poz 95 z późn.zm.),
Burmistrz  Gminy i Miasta Grójec zarządza co następuje:

§1

Przekazać Radzie Miejskiej w Grójcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne  z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§2

Przekazać Radzie Miejskiej:
1) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych  instytucji kultury za rok 2012 , stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2) informację o stanie mienia Gminy Grójec za rok 2012 , stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§4

Sprawozdanie, o którym mowa w § l, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 33/2013 w spr: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorząd. instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:16.04.2013 12:09
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:16.04.2013 12:18