Przetarg nieograniczony na dostawę opraw i źródeł światła.

           

Znak sprawy: WI.271.29.2012.HK-1Grójec 18.09.2012

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu
  ogłasza
  PRZETARG NIEOGRANICZONY
Dostawa opraw i źródeł światła.

   
 1.       Zakres robót:
      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
      1. Oprawy 100W (bez źródła światła)                         68 szt.
      2. Oprawy 70W (bez źródła światła)                           52 szt.
      3. Źródło światła 100W                                            68 szt.
      4. Źródło światła 70W                                              52 szt.
   
 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dotychczasowemu Wykonawcy, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone Wykonawcy, o ile wystąpią okoliczności uzasadniające wykonanie robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego prac, z których ewentualnie zmuszony byłby zrezygnować – na każdym etapie realizacji. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.
 4. Wymagany termin realizacji zamówienia: 2013.11.08.
 5. Warunkiem udziału w postępowaniu są:
      Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, sytuacja ekonomiczna i finansowa.
      Do oferty należy dołączyć:
      Formularz ofertowy.
      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
      Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
   
   Pozostałe dokumenty i oświadczenia
    informacje o podmiocie wspólnym – jeśli dotyczy
    pełnomocnictwo – jeśli dotyczy
    listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację, o tym że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – jeśli dotyczy
    Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
    oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ustawy PZP (oświadczenie w załączeniu);
 6.  
 7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej urzędu www.przetargi.gminagrojec.pl . Niezbędne druki można również uzyskać bezpłatnie w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47, pok. Nr 11
 8. Termin składania ofert do godz. 12.00 dnia 27.09.2013r.
      Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, (pok.22-sekretariat) lub przesłać pocztą na adres zamawiającego.
 9. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena- 100%.
 11. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości 1000,00 zł w formie przewidzianej ustawą PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 12. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami jest Hubert Krawczyk tel. 048 6643093, 048 6642471
 13. Termin umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 18.09.2013r
   

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na dostawę opraw i źródeł światła.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2013 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż