Uchwała Nr XLVI/345/13
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 listopada 2013 roku

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.

           Na podstawie art. 5 ust.1 i 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ oraz art.18 ust.2 pkt. 8  i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm. /

Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

od gruntów:

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,84 zł od 1 m2 powierzchni
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33  zł od 1 ha powierzchni
3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,35 zł od 1 m2 powierzchni

od budynków lub ich części:

1. mieszkalnych 0,70 zł od 1 m2 pow. użytk.
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,94 zł od 1 m2 pow. użytk.
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł od 1 m2 pow. użytk.
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł od 1 m2 pow. uzytk.
5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego,  z wyłączeniem budynków wymienionych  w pkt. 5a 5,00 zł od 1 m2  pow. użytk.
a. inwentarskich, stodół  3,00 zł od 1 m2 pow. użytk.

 

od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt.3 i ust. 3-7

 §2

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy i Miasta w Grójcu.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.

 
Wiceprzewodniczacy Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Kazimierz Kochański

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości od 1 stycznia 2014r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:16.12.2013 07:48
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:16.12.2013 07:48