Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Grójec, dnia 02.04.2014 r.

 

Sprawozdanie
z realizacji Rocznego Programu Współpracy
 Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Wstęp

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ wykonawczy samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.
Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 został przyjęty Uchwałą XXXI/242/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
Współpraca Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 realizowana była w formie zlecania podmiotom Programu zadań publicznych poprzez wspieranie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Niniejsze sprawozdanie, zostanie ogłoszone w BIP Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu oraz pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop w zakładce organizacje pozarządowe. 

Otwarte Konkursy

Realizując § 9 i 11 Programu Współpracy, w dniu 28.12.2012 r. ogłoszono  otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:
 • „piłka nożna na terenie Miasta Grójec” – wpłynęły 2 oferty złożone przez  Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze”, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec oraz Grójeckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 206.000 zł
   z podziałem środków dla :
  Grójeckiego Klub Sportowego „Mazowsze” - 198.000 zł
  Grójeckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – 8.000 zł
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.11.2013 r.
 • „piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola” - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „Lesznowola”, ul. Słoneczna 2, Lesznowola, 05-600 Grójec.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 12.000 zł.
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.11.2013 r.
 • „piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy Głuchów Podole Szczęsna Zalesie „Głuchów”, ul. Willowa 8, Głuchów.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 12.000 zł.
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.11.2013 r.
 • piłka koszykowa na terenie gminy i Miasta Grójec – wpłynęła 1 oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy, ul. Polna 17 A, 05-600 Grójec.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 56.000 zł.
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.11.2013 r.
 • „tenis stołowy” – nie wpłynęła żadna oferta.
 • „organizowanie rajdów pieszych” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 8.000 zł.
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.11.2013 r.
 • „organizowanie rajdów rowerowych” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie WGR Kultura i Sport, 05-600 Grójec, ul. Kasztanowa 1/6.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 17.000 zł.
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.11.2013 r.
 • „zorganizowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego w okresie letnim 2013 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec” – wpłynęła 1 oferta złożona Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 22.000 zł.  
  Termin realizacji zadania – 01.06.2013 r. – 30.09.2013 r.
 1. z zakresu pomocy społecznej:
 • „organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 35.450 zł.
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.11.2013 r.
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł.
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.11.2013 r.
 1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, ul. Zdrojowa 16 E, 05-600 Grójec.
  Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 6.000 zł.
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.06.2013 r.

  Pismem z dnia 27.09.2013 r., Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, złożyło ofertę z własnej inicjatywy o realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych w okresie od 15.10.2013 r. do 15.12.2013 r.
  Oferta spełniła warunki określone w art. 19 a ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zgodnie z art. 19 a ust 3 tejże ustawy w dniu 07.10.2013 r. oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu oraz na stronie internetowej Urzędu. 
  Nie wniesiono uwag dotyczących zamieszczonej oferty.
  Na realizacje zadania została udzielona dotacja w wysokości 9.000 zł.
  Termin realizacji zadania 15.10.2013 r.-15.12.2013 r.

Na realizację zadań publicznych będących przedmiotem konkursów w 2013 roku przeznaczono kwotę w wysokości:

   • 55.450 zł na zadania z zakresy pomocy społecznej
   • 335.000 zł na zadania z zakresy kultury fizycznej, sportu,
   • 15.000 zł na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Częściowego zwrotu przyznanej dotacji dokonali:

 1. Caritas Archidiecezji Warszawskiej na organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu” w kwocie 53,15 zł
 2.  Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM na organizację programów edukacyjnych dla dzieci i mł odzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych
   w kwocie 53,25 zł

Do dnia sporządzania niniejszego Sprawozdania żaden podmiot, który otrzymał dotację na realizację zadania publicznego w 2013 roku, nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3.
Projekt rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013 został poddany konsultacjom w oparciu o  Uchwałę Nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Grójec z tymi organizacjami i podmiotami.
Ogłoszenie o konsultacjach było zamieszczone w dniach od 17.07.2012 r. do 31.07.2012 r.  na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu. Projekt programu oraz formularz uwag dostępny był na stronie internetowej  www.grojec.eu/wpo a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
W czasie trwania konsultacji podmioty nie zgłosiły żadnych uwag dot. konsultowanego projektu Programu.
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec przedłożył Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” Radzie Miejskiej w Grójcu.

Przygotowała
Hanna Górka

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2014 12:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż