ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GRÓJCU SP. Z O.O.

Adres: Grójec, ul. Stokowa 2
Prezes: Paweł Spława Neyman
Telefon: 48 664-52-51
Telefon/fax: 48 664-25-31

Godziny pracy Zakładu: poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30
Kasa czynna w godzinach: 7:45 - 11:45  i  12:00 - 15:00

Godziny przyjęć interesantów: codziennie 8:30 - 10:00
Główny Księgowy – Katarzyna Małecka

Pogotowie Techniczne telefon: 48 664-27-96

Sekcja Sprzedaży i Windykacji
Kierownik Sekcji – Izabela Małkus   imalkus@zwik.waw.pl
ul. Stokowa 2
Telefon: 48 664 52 51                
Telefon/fax: 48 664 25 31
Godziny pracy Zakładu: poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 - 15:30
Godziny obsługi interesantów poniedziałek – piątek w godzinach: 7:45 - 11:45  i  12:00 - 15:00

Stanowisko ds. sprzedaży i windykacji - Kamila Urbanek   kurbanek@zwik.waw.pl

Główny specjalista - ds. uzgodnień dokumentacji – Paweł Januszek pawelj@zwik.waw.pl
ul. Stokowa2
Telefon: 48 664-52-51
Telefon/fax: 48 664-25-31
Godziny obsługi interesantów poniedziałek, środa, piątek w godzinach: 7:45 - 9:45 i 14:00 - 15:30

Dział ds. Eksploatacji Sieci Wodociągowo- Kanalizacyjnej
ul. Stokowa 2
Telefon: 48 664-27-96; godziny pracy Zakładu: poniedziałek – piątek 7:00 - 15:00
Dyżury pogotowia technicznego całodobowe
Kierownicy Działu ds. Eksploatacji Sieci Wodociągowo- Kanalizacyjnej:
Antoni Sitarek
Krzysztof Wojtyszczak

Dział ds. Technicznych i Jakości Wody
ul. Stokowa 2
Telefon: 48 664-27-96; godziny pracy Zakładu: poniedziałek – piątek 7:00 - 15:00
gł. specjalista ds. Technicznych i Jakości Wody - Bogusława Krajewska

Zakład ds. Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków
Kobylin 1D
Telefon: 48 664-26-56; godziny pracy biura Zakładu :   poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30
oczyszczalniagrojec@op.pl
Dyżury obsługi oczyszczalni – całodobowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Grójec.
Terenem działania Zakładu jest Miasto i Gmina Grójec. Siedziba Zakładu znajduje się w Grójcu przy ul. Stokowej 2.
Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

Zadania i metody działania
1. Do zadań Zakładu należy zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta i gminy Grójec w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków  z uwzględnieniem interesów Gminy, a ponadto prowadzenie całokształtu spraw dotyczących utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy oraz planowanej gospodarki wodno ściekowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Ponadto
Zakład może świadczyć usługi komunalne na rzecz i zlecenie Gminy Grójec w zakresie utrzymania czystości i porządku ulic tj. mechanicznego zamiatania, odśnieżania, wywieszania flag, wynajmu toalet.
3. Zakład może świadczyć odpłatnie usługi dla podmiotów gospodarczych  i osób fizycznych  w zakresie prowadzonej działalności.
Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków                                                
Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28.11.2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Wykaz załączników : 

 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci: wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej*, kanalizacji deszczowej*
 2. Wniosek o wydanie opinii o możliwości podłączenie do sieci: wodociągowej* i  kanalizacyjnej*
 3. Wniosek o wyrażenie zgody i określenie warunków technicznych na zamontowanie dodatkowego wodomierza
 4. Wniosek o wykonanie włączenia do sieci : wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej*, kanalizacji deszczowej* oraz zgłoszenia odbioru przyłacza.
 5. Zgłoszenie przystąpienie do budowy*wykonania* robót budowlanych
 6. Zlecenie udrożnienia kanalizacji
 7. Zlecenie montażu podlicznika wody
 8. Zlecenie montażu wodomierza
 9. Zlecenie na plombowanie wodomierza*, podlicznika*
 10. Zlecenie wymiany wodomierza*, podlicznika
 11. Wniosek na podpisanie umowy na dostawę wody .
 12. Wniosek na podpisanie umowy na dostawę wody* odbiór ścieków*

   wykaz spraw , które interesant załatwia w jednostce ZWiK

I. wydawanie warunków technicznych na dostawę wody i odbiór ścieków

  w  biurze ZWiK Sp z o.o. Grójec przy ul. Stokowej 2;  tel. 48 664-52-51
  osoba odpowiedzialna – Paweł Januszek; przyjmuje poniedziałek, środa, piątek :
w godzinach 7:45 - 9:45  i  14:00 - 15:30
   niezbędne dokumenty :
   Wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci:  wodociągowej*,  a kanalizacji sanitarnej*, kanalizacji deszczowej* /załącznik nr 1/
- aktualna mapa do celów projektowych /może być kserokopia/
- akt notarialny lub akt własności-wyciąg z hipoteki

 1. opłaty : 85,00 zł VAT 23% za jedno przyłączenie medium do sieci
  miejskiej
 2. termin załatwienia sprawy- 30 dni od daty wpływu wniosku wraz
  z kompletnymi dokumentami /w przypadkach skomplikowanych do 60 dni/
 3. podstawa prawna – Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków   oraz zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Zakładu
 4. tryb odwoławczy – Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu

  Wniosek o wydanie opinii o możliwości przyłączenia do sieci:  wodociągowej*, a kanalizacji sanitarnej*, kanalizacji deszczowej* /załącznik nr 2/
   aktualna mapa do celów opiniodawczych /zasadnicza/ /może być kserokopia/
   termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty wpływu wniosku wraz
z kompletnymi dokumentami
II. wykonanie przyłączenia do sieci miejskiej wodociągowej i kanalizacyjnej

 1. złożenie wniosku w ZWiK w Grójcu ul. Niepodległości 9 /załącznik nr 4,8,11 lub 12/
 2. ustalenie terminu realizacji Grójec ul. Starostokowa 6 ze wskazanym w uzgodnieniu projektu budowlanego inspektorem technicznym pod nr tel. 48 664-27-96.
 1. potrzebne dokumenty: projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę,
  zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ( wydawane przez UGiM Grójec lub innego właściciela drogi) , złożenie wniosku o podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór /umowa obowiązuje od czasu dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów i podpisania przez wszystkie strony protokołu odbioru/
 2. opłaty: włączenie do sieci wodociągowej :

a/ za pomocą nawiertki - 354,00 zł VAT 23%
b/ włączenie za pomocą trójnika - wg kalkulacji z uwzględnieniem
stawek zakładowych
c/ włączenie do sieci kanalizacyjnej: 320,00zł VAT 23%

 1. termin załatwienie sprawy –  do 30 dni od daty złożenia kompletnych
  dokumentów i odpowiednich warunków atmosferycznych
 2. podstawa prawna – zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Zakładu
 3. tryb odwoławczy – Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu

III. odbiór techniczny przyłącza

 1. odbiór techniczny przyłącza – złożenie wniosku w siedzibie ZWiK Grójec ul.Niepodległości 9 tel. 48 664-52-51
  Zakład wyznacza inspektora nadzoru technicznego wpisując nazwisko
  do uzgodnień projektu budowlanego /załącznik nr 4/
 2. zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych /załącznik nr 5/
 3. opłaty: 149,00 zł VAT 23% / każde medium/
 4. termin załatwienia sprawy – zgodnie z ustaleniami
 5. podstawa prawna – zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Zakładu
 6. tryb odwoławczy – Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu

IV. zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków

 1. zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków w siedzibie ZWiK Grójec przy ul. Niepodległości 9 tel. 48 664-52-51
  osoba przygotowująca dokumenty – Izabela Małkus , Kamila Urbanek
 2. potrzebne dokumenty do wydania podpisanej umowy: akt własności lub inny tytuł prawny,      -protokół odbioru z podpisem inspektora technicznego wyznaczonego przez    Zakład
  - inwentaryzacja powykonawcza
  -świadectwa jakości wbudowanych materiałów
  -gwarancja i numer wodomierza
 3. opłaty- zakład nie pobiera
 4. termin załatwienia sprawy: 14 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów
 5. podstawa prawna – zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Zakładu
 6. tryb odwoławczy – Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu

V.  świadczenie usług zewnętrznych załączniki nr : 3,6,7,8,9,10, ( udrożnienie kanalizacji , mechaniczne zamiatanie ulic, odpłatne usuwanie awarii)

 1. świadczenie usług zewnętrznych
 2. ZWiK Grójec Sp. z o.o.  ul. Stokowa 2 sekretariat tel. 48 664-52-51
 3. potrzebne dokumenty- wniosek lub zlecenie
 4. opłaty według obowiązujących stawek w Zakładzie
 5. termin załatwienia sprawy- w zależności od posiadanych mocy przerobowych
 6. podstawa prawna-zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Zakładu
 7. tryb odwoławczy – Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Podmiot udostępniający informację:05-600 Grójec; ul. Józefa Piłsudskiego 47 p. 25a
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:16.06.2003 19:25
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:16.09.2019 08:16