Zarządzenie Nr 45/14
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań  z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  oraz informacji o stanie mienia.

           Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), Burmistrz  Gminy i Miasta Grójec zarządza co następuje:

§1

Przekazać Radzie Miejskiej w Grójcu  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne  z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok  2013, stanowiące załącznik  Nr 1 do zarządzenia.

§2

Przekazać Radzie Miejskiej:
1) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych  instytucji kultury za rok 2013 , stanowiące załącznik  Nr 2 do zarządzenia;
2) informację o stanie mienia Gminy  Grójec za rok 2013, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§4

Sprawozdanie, o którym mowa w § l, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
 
/ -- - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 45/14 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grójec
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:13.05.2014 10:04
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:13.05.2014 10:07