U C H W A Ł A Nr XXX/243/2001
Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 lutego 2001 roku


w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit „h” ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. / tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. z późniejszymi zmianami/ i ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta oraz Dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

§ 3

Traci moc uchwała Nr IV/44/94 z dnia 10.10.1994 roku Rady Miejskiej w części dotyczącej zatwierdzenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem

 

 

 

 

 


Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 lutego 2001roku Nr XXX/243/2001

S T A T U T

ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI


I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zakład budżetowy nosi nazwę Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu i jest jednostką organizacyjną Gminy Grójec.


§ 2

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zwany dalej Zakładem podlega bezpośrednio Radzie Miejskiej w Grójcu i działa na podstawie:

 • Ustawa z dnia 26 .11.1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/
 • Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. ze zmianami/
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych /Dz. U. Nr 122 poz. 1133 z 2000r./

§ 3

Terenem działania Zakładu jest Miasto i Gmina Grójec.
Siedziba Zakładu znajduje się w Grójcu przy ul. Niepodległości 9.

§ 4

Zakład jako jednostka gospodarcza rozlicza się z budżetem Gminy i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych oraz właściwych przepisów prawnych.

II Zadania i metody działania.

§ 5

 1. Do zadań Zakładu należy zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta i gminy Grójec w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z uwzględnieniem interesów Gminy, a ponadto prowadzenie całokształtu spraw dotyczących utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy oraz planowej gospodarki wodno ściekowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zakład może świadczyć odpłatnie usługi dla innych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

III. Organy Zakładu

§ 6

 1. Zakład jest jednoosobowo reprezentowany przez Dyrektora Zakładu.
 2. Do składania oświadczeń w imieniu Zakładu w zakresie jego zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób posiadających wzory podpisów w banku prowadzącym rachunek Zakładu.
 3. Osobami upoważnionymi są: Dyrektor Zakładu i Główny Księgowy oraz inne osoby upoważnione przez Dyrektora.
 4. Głównego Księgowego zatrudnia Dyrektor Zakładu po zasięgnięciu opinii Zarządu Gminy i Miasta.
 5. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Gminy i Miasta w Grójcu.

IV. Zasady działania Zakładu.

§ 7

Zasady planowania, finansowania i sprawozdawczości ustalają właściwe przepisy wymienione w rozdziale I niniejszego Statutu.

§ 8

Koszty bieżącej działalności Zakład pokrywa z dochodów własnych, a w szczególności z opłat za wodę i ścieki oraz dotacji celowej i prowadzonej działalności gospodarczej określonej przepisami prawa.

 

V. Postanowienia końcowe.

 1. Statut Zakładu oraz jego zmiany na wniosek Zarząd Gminy i Miasta uchwala Rada Miejska w Grójcu.
 2. Regulamin Organizacyjny oraz jego zmiany uchwala Zarząd Gminy i Miasta w porozumieniu z Dyrektorem Zakładu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Podmiot udostępniający informację:05-600 Grójec; ul. Józefa Piłsudskiego 47 p. 25a
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:16.06.2003 19:36
Informację aktualizował:Maciej Półtorak
Data aktualizacji:16.06.2003 19:36