Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

 

Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Jakie dokumenty:
Wypełniony formularz (DT-1) Deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem DT-1/A o posiadanych środkach transportowych – do 15 lutego każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (zmianę, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego.

Załączniki:
W przypadku korekty deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający datę nabycia lub zbycia środka transportowego (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura, itp.)

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2015r.poz. 613 z późn. zm.)
  3. Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od śr. transportowych na poszczególne lata podatkowe zamieszczone w: podatki, stawki podatków i opłat lokalnych, podatek od śr. transportowych.

Opis procedury:
Podatnik składa wypełniony formularz deklaracji (DT-1) i załącznik DT-1/A w pokoju nr 33 lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta.

Termin załatwienia sprawy:
Do 60 dni.

Opłaty skarbowe:
Zwolnione z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Tylko w przypadku, gdy organ podatkowy stwierdzi, że złożona deklaracja jest niezgodna ze stanem faktycznym lub prawnym lub podatnik nie złożył deklaracji i wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego – odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Formularze:

  • Załącznik Nr 1 – (DT-1) Deklaracja na podatek od środków transportowych
  • DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych
  • Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie stawkek podatku od środków transportowych dostępne: menu przedmiotowe/podatki/stawki podatków i opłat lokalnych/ podatek od śr. transportowych. 
     

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2003 16:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.03.2016 10:46 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
04.03.2016 10:45 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
06.07.2011 10:31 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
06.07.2011 10:31 Dodano załącznik "DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 o
posiadanych środkach transportowych"

(Rafał Markiewicz)
06.07.2011 10:31 Usunięto załącznik DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1
o posiadanych środkach transportowych

(Rafał Markiewicz)
06.07.2011 10:30 Dodano załącznik "(DT-1) Deklaracja na podatek od
środków transportowych"

(Rafał Markiewicz)
06.07.2011 10:29 Usunięto załącznik (DT-1) Deklaracja na podatek od
środków transportowych

(Rafał Markiewicz)
28.06.2011 10:29 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
28.06.2011 10:29 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu Nr
II/8/02 z dnia 2 grudnia 2002r.

(Rafał Markiewicz)
28.06.2011 10:28 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
21.01.2010 11:58 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
11.06.2003 21:07Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu Nr
II/8/02 z dnia 2 grudnia 2002r. "
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 21:05Dodano załącznik "DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 o
posiadanych środkach transportowych "
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 21:03Dodano załącznik "(DT-1) Deklaracja na podatek od
środków transportowych "
(Maciej Półtorak)
09.06.2003 16:00 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)