Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

 

 

Zarządzenie Nr 53/15
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań  z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  oraz informacji o stanie mienia.

           Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.),
Burmistrz  Gminy i Miasta Grójec zarządza co następuje:

§1

Przekazać Radzie Miejskiej w Grójcu  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne  z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok  2014, stanowiące załącznik  Nr 1 do zarządzenia.

§2

Przekazać Radzie Miejskiej:
1) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych  instytucji kultury za rok 2014 , stanowiące załącznik  Nr 2 do zarządzenia;
2) informację o stanie mienia Gminy  Grójec za rok 2014 , stanowiącą załącznik    Nr 3 do zarządzenia.

§3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§4

Sprawozdanie, o którym mowa w § l, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
 
/ -- - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.04.2015 08:58