Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu

UCHWAŁA Nr VII/78/15
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu


Na podstawie art. 5b i art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w Grójcu zwaną dalej Młodzieżową Radą.

§ 2.

Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny, działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.

§ 3.

Obsługę techniczną i administracyjną Młodzieżowej Rady zapewnia Biuro Rady Miejskiej w Grójcu.

§ 4.

Tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady i zasady jej działania określa Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
Adam Siennicki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.08.2015 14:31