Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

 

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek winien zawierać: dane wnioskodawcy  tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku zamawiania odpisu aktu urodzenia - nazwisko rodowe), datę zdarzenia, które akt potwierdza oraz miejsce zdarzenia (nazwę miejscowości, z ewentualnym wskazaniem gminy czy województwa), nr PESEL jeśli jest wnioskodawcy znany. W odniesieniu do aktów odtworzonych i dokumentów wpisanych do polskich ksiąg stanu cywilnego - datę i miejsce odtworzenia lub wpisu. We wniosku należy również wskazać cel wydania dokumentu i stopień pokrewieństwa. Wniosek należy podpisać.
 • osoba składająca wniosek winna wylegitymować się  dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.

Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być wydane tylko osobom uprawnionym

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni (ojciec, matka, dziadek, babcia), zstępni (syn, córka, wnuk, wnuczka), rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
 • sąd i prokurator,
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
 • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny,
 • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

Termin i sposób załatwienia
1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wniosek przekazywany jest do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego. Kierownik, któremu przekazano wniosek, sporządza odpis w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
 W sytuacji, gdy podanie nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające. Odpis aktu stanu cywilnego przesyłany jest po jego pozytywnym zakończeniu.

Podstawa prawna
Art. 125 pkt. 1,2,3,4 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. Dz. U. z 2014r., poz.1741 z późn. zm.
Jeżeli czynność podlega opłacie skarbowej należy ją wnieść:
- w kasie Banku Spółdzielczego ul. Jatkowa 3
lub
- na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Bank Pekao SA Oddział Grójec
64 1240 5703 1111 0000 4901 3690
Opłaty:

 • odpis skrócony - 22 zł
 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł
 • odpis zupełny - 33 zł
 • pełnomocnictwo - 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Termin sporządzenia odpisów aktów stanu cywilnego przez Urząd Stanu Cywilnego Warszawa: do miesiąca.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 44 ust.1 pkt 1,5, art. 125 ust. 1 pkt 1,2,3,4  ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.1741  z późn. zm.).
 • Art. 33, art. 35, art. 63, art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t.).
 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).
 • Art. 3 § 2 pkt. 4 w zw. z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późn. zm.).

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2015 08:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
29.05.2018 07:48 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
29.05.2018 07:47 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu
małżeństwa.docx"

(Rafał Markiewicz)
29.05.2018 07:47 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisu aktu
małżeństwa.docx

(Rafał Markiewicz)
29.05.2018 07:47 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu
zgonu.docx"

(Rafał Markiewicz)
29.05.2018 07:47 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisu aktu
zgonu.docx

(Rafał Markiewicz)
29.05.2018 07:46 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu
urodzenia.docx"

(Rafał Markiewicz)
29.05.2018 07:46 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisu aktu
urodzenia.docx

(Rafał Markiewicz)
29.05.2018 07:46 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu
zgonu.docx"

(Rafał Markiewicz)
29.05.2018 07:46 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisu aktu
zgonu.docx

(Rafał Markiewicz)
16.01.2017 15:01 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
16.01.2017 15:01 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu
zgonu.docx"

(Rafał Markiewicz)
16.01.2017 15:01 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu
urodzenia.docx"

(Rafał Markiewicz)
16.01.2017 15:00 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu
małżeństwa.docx"

(Rafał Markiewicz)
16.01.2017 15:00 Usunięto załącznik podanie o wydanie odpisów skróconych
i zupełnych.doc

(Rafał Markiewicz)
10.06.2016 10:39 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
25.05.2016 09:44 Dodano załącznik "podanie o wydanie odpisów skróconych i
zupełnych.doc"

(Rafał Markiewicz)
25.05.2016 09:43 Usunięto załącznik podanie o wydanie odpisów skróconych
i zupełnych.doc

(Rafał Markiewicz)
01.09.2015 10:17 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
01.09.2015 10:17 Dodano załącznik "podanie o wydanie odpisów skróconych i
zupełnych.doc"

(Rafał Markiewicz)
01.09.2015 08:14 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)