Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓJCU

Adres :
05-600 Grójec
Al. Niepodległości 6a

Numery telefonów:
48 664 3678
48 664 3155

SEKCJA  ŚWIADCZEŃ  RODZINNYCH

Al. Niepodległości 9
tel. 48 664 0006

Dyrektor :mgr  Agnieszka Maroszek

Godziny przyjęć interesantów - codziennie od 8ºº do 10ºº

Sekretariat – mgr Barbara Gołębiewska - Płodzik /na czas zastępstwa - Agnieszka Siodłak/

Kierownik Zespołu: mgr Magdalena Bubek

mgr Anna Słobodzin - Cąderek – Asystent Rodziny

mgr Lidia Wojciechowska - Asystent Rodziny

Sekcja świadczeń rodzinnych

Kierownik – mgr Lidia Radecka

Pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych:

mgr Martyna Mazurek – podinspekor

mgr Małgorzata Truszkowska – inspektor

mgr Karolina Jaworowska – inspektor (na czas zastępstwa lic. Magdalena Jakubczak podinspektor)

mgr Katarzyna Siekut – podinspektor

mgr Justyna Brzezińska – pomoc administracyjna

mgr Magdalena Suska - Wójcik - pomoc administracyjna

mgr Lena Bartoszewska - pomoc administracyjna

lic. Kinga Łukasiak -podinspektor

Anna Pietras - pomoc administracyjna

Sekcja Opieki Środowiskowej :

Kierownik - mgr Anna Jasińska

Pracownicy sekcji opieki środowiskowej :

mgr Aneta Andrzejczyk -starszy  pracownik socjalny (na czas zastępstwa mgr Edyta Knembel - Gąsior)

Danuta Szymczak - starszy pracownik socjalny 

mgr Bożena Narewska - starszy pracownik socjalny

Elżbieta Najdek - starszy pracownik socjalny

mgr Kamila Grabarczyk - Barszcz - pracownika socjalny

lic. Dorota Kaczorowska - starszy pracownik socjalny

Marzanna Winiarska - starszy pracownik socjalny

mgr Marta Gąsienica – Gronikowska – pracownik socjalny

Anna Zalewska – starszy  pracownik socjalny

mgr Joanna Socha -starszy  pracownik socjalny

mgr Jadwiga Kuśmirek - pracownik socjalny

mgr Ireneusz Lubryczyński - pracownik socjalny

mgr Elwira Kowaliszewska - pracownik socjalny

lic. Milena Stawczyk - Oślizło

Godziny przyjęć interesantów : poniedziałek od 8.00 – 10.00 i od 13.30 – 15.30

pozostałe dni : od 8.00  – 10.00

Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych :

lic. Dagmara Ogłozińska

Pracownicy sekcji usług opiekuńczych

Kańska Jolanta - opiekunka środowiskowa

Kiljańczyk Jolanta - opiekunka środowiskowa

Nankiewicz Bożena - opiekunka środowiskowa

Dąbrowska Teresa - opiekunka środowiskowa

Sołtysiak Danuta - opiekunka środowiskowa

Kufirska Magdalena – opiekunka środowiskowa

Piotrowska Elżbieta – opiekunka środowiskowa

Grudziecka Janina - opiekunka

Marchewka Anna – opiekunka

Krawczykowska Grażyna – opiekunka

Stanisława Karolak - opiekunka

Elżbieta Milewska - opiekunka

Anna Sakowska - opiekunka

Elżbieta Warbas - opiekunka

Sekcja księgowości :

Główna księgowa – mgr  Izabella Socha

Pracownicy sekcji księgowości :

mgr Beata Brzezińska – specjalista do spraw księgowych  

Romana Ejmocka - podinspektor

mgr Bożena Pabińska – inspektor

Przyjęcia interesantów :

poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 10.00 i od godz.13.30 do godz. 15.30

wtorek - piątek od godz. 8.00 do godz. 10.00

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności :
analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodowa, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.
W ramach swojej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia  12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zmianami)
Prawo do świadczeń pomocy społecznej jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, lub zezwolenia na pobyt rezydenta  długoterminowego wspólnot europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub statusu uchodźcy, obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt. Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.
 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje :

osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701zł,

osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł
.przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z niżej wymienionych powodów:

- ubóstwa
-sieroctwa
- bezdomności
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- alkoholizmu lub narkomanii
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z  zakładu karnego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
- przemocy w rodzinie.
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki  opiekuńczo – wychowawcze
- potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi.

Na użytek ustawy przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości – 308 zł. Dochody uzyskiwane przez rodzinę z gospodarstwa rolnego oraz ze źródeł pozarolniczych sumuje się.

Rodzaj i rozmiar świadczeń są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Pomocy udziela się w różnych formach: usługowej, w naturze, pieniężnej.

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną , zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Rada Miejska  Uchwałą Nr XLVIII/365/14  z dnia 20 stycznia 2014 roku  określiła szczegółowe zasady przyznania i odpłatności  oraz częściowego lub całkowitego  zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Pomoc rzeczowa realizowana poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej. Schronienia udziela się min. w noclegowniach, domach dla bezdomnych oraz w innych miejscach noclegowych. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, a przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.
Pomoc w postaci pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego.
Osobom i rodzinom udziela się ( niezależnie od sytuacji dochodowej ) pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego. Osobom i rodzinom może zostać również udzielona pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

Rodzaje świadczeń pieniężnych

Zasiłek celowy
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej osobie i rodzinie może zostać przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży, a także kosztów pogrzebu.
Może zostać również przyznany osobom i rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Świadczenie to może być przyznane zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej.
Zasiłek celowy może być również przyznany w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek okresowy
Może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w ustawie, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, szczególności ze względu na:
- długotrwałą chorobę,
- niepełnosprawność,
- bezrobocie,
- możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Bezzwrotny specjalny zasiłek okresowy lub celowy
Może być przyznany, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego określonego w ustawie.

Zasiłek stały

Przysługuje osobie pełnoletniej:

 1. samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego,
 2. całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego.

Ośrodek realizuje również inne świadczenia pieniężne w tym:

Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, Ośrodek opłaca wyżej wymienioną składkę, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
Za osoby pobierające zasiłek stały,  stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm./.

Ustalanie uprawnień i realizacja wypłat  świadczeń rodzinnych następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm./

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • zasiłek pielęgnacyjny
 • świadczenie pielęgnacyjne
 • jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • Świadczenie rodzicielskie

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się

jeżeli dochód rodziny netto  w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego 764 zł netto na osobę.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko

 • 18 roku życia lub,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty do zasiłku rodzinnego:

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

 

 •  oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, jeśli dziecko ukończyło 16 lat, w przypadku wnioskowania o dodatek z tytułu zamieszkiwania w internacie - zaświadczenia potwierdzające ten fakt,
 • Kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty
 • Kopia wyroku sądu orzekającego separację lub rozwód
 • Akt zgonu małżonka
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za rok bazowy,
 • Oświadczenie o uzyskanych dochodach nieopodatkowanych w roku bazowym/ alimenty, stypendia itp./
 • Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów za rok bazowy
 • W przypadku utraty dochodu  świadectwo pracy, Pit 11 , umowy zlecenia
 • W przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym - zaświadczenie o dochodach netto uzyskanych za miesiąc następujący po miesiącu w którym rozpoczęto pracę .
 • Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską w czasie ciąży przynajmniej od 10 tygodnia ( do dodatku z tyt. urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka)

W przypadku kopii dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.

Wypłata zasiłku rodzinnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie złożonego wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka, 
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej /na trzecie i na następne dzieci/, uprawnione do zasiłku rodzinnego
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego /raz w roku/,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania /dotyczy osób uczących się w szkole ponadgimnazjalnej a także szkole podstawowej i gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności/ na  zamieszkanie – na dojazd  dotyczy tylko nauki w szkołach ponadgimnazjalnych/.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobie która ukończyła 75 lat,
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończeniu 21 roku życia,

Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć:

 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności ( oryginał do wglądu )

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego jest niezależne od wysokości dochodu.

Świadczenie pielęgnacyjne

Przysługuje  matce lub ojcu,opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną , innym osobom,na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny,z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności , jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne, należy dołączyć takie same dokumenty jak do zasiłku pielęgnacyjnego oraz dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodu.

Jednorazowa zapomoga tzw. „Becikowe”
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce, lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka – jeśli dochód rodziny nie przekracza kwoty 1922 zł na osobę.  Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.  Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem wystawionym przez  lekarza lub położną. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12  miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom ,na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.-Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. Z 2017 r. poz.2092 ze zm) ciąży obowiązek alimentacyjny ,a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka

w procesie  jego leczenia ,rehabilitacji i edukacji.

Dochód rodziny osoby sprawującej opiekę  oraz rodziny wymagającej opieki uprawniający do specjalnego zasiłku  opiekuńczego za  rok bazowy w przeliczeniu na osobę  nie może przekraczać kwoty 764,00 zł  na osobę

Do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy dołączyć dokumenty takie jak do zasiłku rodzinnego oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wysokość świadczeń rodzinnych

Zasiłek rodzinny

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 
135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

- z tyt. urodzenia dziecka ( jednorazowo) – 1 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł,
- samotnego wychowywania dziecka ( na dwoje dzieci) – 193,00 zł lub 273,00 zł – dziecko niepełnosprawne,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: na dziecko do ukończenia 5 roku życia – 90,00 zł, na dziecko powyżej 5 roku życia do 24 roku życia – 110,00 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego ( jednorazowo) – 100,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: dojazd do szkoły – 69,00 zł, internat, stancja – 113,00 zł,

Zasiłek pielęgnacyjny – od 1.11.2018r. - 184,42,
Świadczenie pielęgnacyjne –od 01.01.2018r. - 31.12.2018-1477,00 zł, od 1 stycznia 2019r.- 1583,00 miesięcznie.
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. „ becikowe” – 1 000,00 zł,

Specjalny zasiłek opiekuńczy -520,00 zł

Świadczenie rodzicielskie 1.000zł  dla osób, które nie posiadają prawa do zasiłku macierzyńskiego.

MGOPS w Grójcu od 1 października 2008r. realizuje zadanie z zakresu pomocy państwa w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

Fundusz alimentacyjny adresowany jest do osób uprawnionych, które mają zasądzone alimenty od rodziców a egzekucja ich za pośrednictwem komornika jest bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu przysługują:
- osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia,
- w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo,
- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł /netto/
- w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł,

Świadczenia z funduszu nie przysługują  jeżeli osoba uprawniona:

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymania albo w pieczy zastępczej,
- zawarła związek  małżeński

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
- zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów,
- zaświadczenie Komornika Sądowego o stanie egzekucji  alimentów  za ostatnie dwa miesiące,
- zaświadczenie od Komornika Sądowego o wyegzekwowanych alimentach za rok bazowy – przekazanych wierzycielowi,
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
-  oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub wyższej szkoły,
- informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich  podjęcia lub brakiem możliwości wskazanie przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej,przez którą rozumie się rodzinę ,w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia ,w wieku do 25  roku życia ,gdy uczą się ,bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do Karty Dużej Rodziny

 1. w przypadku ukończenia przez dziecko 18 roku życia  oświadczenie rodzica

 ze szkoły o planowanym terminie jej ukończenia  przez dziecko.

 1. w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (kserokopia, oryginał do wglądu)
 2. akt małżeństwa (kopia)

od dnia 01 stycznia   2019 r. istnieje możliwość składania wniosku na elektroniczną  formę Karty Dużej Rodziny. Od dnia 01 stycznia 2019 roku prawo do posiadania Kart y będzie członkowi rodziny wielodzietnej przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzice , rodzic  lub małżonek rodzica mają lub mieli troje dzieci bez względu na ich wiek.

ŚWIADCZENIE  DOBRY  START

         Świadczenie Dobry Start przysługuje rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu, rodzinom zastępczym, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczych raz w roku  w związku z rozpoczęciem  roku szkolnego do ukończenia 20 roku  życia wraz lub ukończenia 24 roku życia w przypadku osób legitymujących się legitymacją o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje w kwocie 300zł.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia są przyjmowane do dnia 1lipca - drogą elektroniczną, od 01 sierpnia danego roku także drogą pisemną do dnia 30 listopada.  Wnioski złożone po upływie tego terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Przyznanie świadczenia nie wymaga decyzji. Informację o przyznaniu świadczenia przesyła się na podany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

ŚWIADCZENIE  WYCHOWAWCZE   500+

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do 18 roku życia dziecka.

Świadczenie wychowawcze 500 zł przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200zł.

Dokumenty do uwzględnienia utraty i uzyskania dochodu takie jak  wymienione do zasiłku rodzinnego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależnie od osiągniętego dochodu.
 

Dodatki mieszkaniowe
Dodatek mieszkaniowy, przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tj.Dz.  U z 2018  poz. 690 ze zmianami  i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2018  poz. 2134 ze zmianami) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz. U z 2018 poz. 998 ze zmianami)
Przez gospodarstwo domowe rozumie się lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego lokatora.
Normatywna powierzchni użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny ( dom jednorodzinny ), zwana dalej „ normatywna powierzchnią ‘’, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 1. 35 m2 - dla 1 osoby,
 2. 40 m2 - dla 2 osób,
 3. 45 m2 - dla 3 osób,
 4. 55 m2 - dla 4 osób,
 5. 65 m2 - dla 5 osób,
 6. 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnie tego lokalu o 5 m2.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych:

 1. najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu, z wyjątkiem wymienionych w pkt. 2 - 5 - czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.
 2. Członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych, osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, nie będących członkami spółdzielni mieszkaniowych, oraz właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
 3. Właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomościom wspólną, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i płaty za wieczyste użytkowanie gruntów.
 4. Osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.
 5. Zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
   

PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ
Przyznanie świadczeń następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania decyzji. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji , dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.
Wywiad środowiskowy ( rodzinny ) przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.
W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, nie wyrażają zgody na zbieranie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej może wydać decyzję odmawiającą przyznanie pomocy.
Decyzje w sprawie przyznania pomocy powinny być wydane w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ciągu 14 dni od daty ich doręczenia.

 

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Grójcu

 

         Środowiskowe ognisko Wychowawcze w Grójcu jest publiczną placówką opiekuńczo wychowawczą. Organem prowadzącym jest Gmina Grójec, organizacyjnie placówka podlega Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.

Celem Ogniska jest zapewnienie dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach życiowych wszechstronnej pomocy poprzez:

 • zapobieganie sieroctwu społecznemu,
 • prowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałającym niedostosowaniu społecznemu
 • zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w wychowywaniu dzieci
 • oddziaływanie na rodziców lub opiekunów w kierunku kształtowania ich odpowiedzialności za dzieci

Do zadań Ogniska należy w szczególności :

 • pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,
 • wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 • kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy ,
 • podnoszenie poziomu kultury osobistej wychowanków,
 • eliminowania zaburzeń wycofania,
 • współpraca z rodziną wychowanka,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • poradnictwo życiowe,
 • podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną ,
 • zapewnienie wychowankom opieki w czasie pobytu w Ognisku,
 • organizowanie wolnego czasu i wypoczynku, w tym również poprzez organizowanie gier, zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze i organizowaniu kulturalnej rozrywki,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 • wdrażanie wychowanków do prac samoobsługowych,
 • występowanie o udzielanie w miarę posiadanych środków pomocy materialnej ( odzież, przybory szkolne ),
 • rozpoznawanie środowisk  rodzinnych i wykorzystywanie zebranych informacji do indywidualnej pracy z wychowankiem /programy indywidualne/,
 • zapewnienie  jednego posiłku dziennie,

Wychowankami Ogniska są dzieci i młodzież zamieszkująca na terenie naszej gminy w wieku od 7 do 18 lat. W uzasadnionych przypadkach , jeżeli jest to niezbędne z powodu kontynuowania nauki lub innych sytuacji losowych wychowankami Ogniska mogą być osoby powyżej 18 lat , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 lat. Wychowanków  do Ogniska za zgodą rodziców kieruje Dyrektor MGOPS w formie decyzji administracyjnej określającej jednocześnie inne formy pomocy w ramach funkcjonowania Ogniska.

Kadra Ogniska:

Kierownik :  Grażyna Sokołowska

Wychowawca : Marzanna Krawczyńska

Wychowawca : Justyna Kępka

Wychowawca :  Ewa Lisiecka

Wychowawca : Monika Solecka

Wychowawca: Dorota Glinkowska

 

Ognisko mieści się w budynku MGOPS

ul. Niepodległości 6a

05-600 Grojec

Ognisko jest czynne 6 dni w tygodniu ( poniedziałek – sobota ) od godz. 13.00 do 19.00. W soboty i dni wolne od zajęć szkolnych od godz. 8.00 do godz. 14.00

Świetlice Socjoterapeutyczne

Zostały utworzone w 2001 roku  w Publicznych Szkołach Podstawowych  w  Bikówku, Częstoniewie i Lesznowoli.

Świetlice Socjoterapeutyczne zostały utworzone dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem , niewydolnych wychowawczo i materialnie, rodzin niepełnych oraz dla dzieci z zaburzeniami zachowania, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Celem świetlic socjoterapeutycznych jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce , rozwijanie zainteresowań i uzdolnień  uczestników, łagodzenie  niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania, kształtowanie rozwoju dziecka poprzez zdobywanie umiejętności nawiązywania kontaktów  z rówieśnikami, ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, w tym szczególnie alkoholizmu i narkomanii, poznawanie zagadnień, które pozwolą sprawnie funkcjonować społecznie i radzić sobie z przeszkodami, zaspokajanie potrzeb psychicznych dzieci oraz jej reprezentacja w różnych formach.

Świetlica socjoterapeutyczna zapewnia dzieciom:

 • opiekę po zajęciach szkolnych,
 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
 • udział w zajęciach plastycznych , sportowych, rekreacyjnych,
 • udział w programach indywidualnych /również  z zakresu profilaktyki uzależnień/, rozmowy indywidualne, także z rodzicami.

Organem prowadzącym świetlice socjoterapeutyczne przy szkołach podstawowych jest Gmina Grójec zaś organizacyjnie świetlice podlegają Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.

Świetlice Socjoterapeutyczne organizują zajęcia w grupach socjoterapeutycznych. Mogą organizować : imprezy okolicznościowe, konkursy plastyczne, wycieczki, wyjścia do kina .

Do świetlic przyjmowane są  dzieci za zgodą rodziców na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MGOPS w Grójcu.

Uczestnicy świetlicy socjoterapeutycznej, w zależności od potrzeb, korzystają ze wszystkich lub wybranych zajęć i świadczeń.

Uczestnicy zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej są współgospodarzami świetlic i współtworzą zasady zachowania się w świetlicy. Uczestnik zajęć ma prawo do :

 • właściwie zorganizowanej opieki,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań,
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza ich terenem,
 • poszanowania Jego godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

Uczestnik zobowiązany jest do :

 • współpracy w zakresie wychowania i terapii,
 • pomagania słabszym,
 • przestrzegania zasad kultury i współżycia,
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, uczestnictwa w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

Przedstawicielami poszczególnych świetlic i osobami odpowiedzialnymi za opracowanie i realizację programów oraz sprawy  finansowe są :

w Świetlicy w Bikówku – p. Marzanna Nowakowska – starszy wychowawca

w Świetlicy w Częstoniewie  - p. Elżbieta Badowska – starszy wychowawca

w Świetlicy w Lesznowoli – p. Agnieszka Goc – starszy wychowawca

Świetlice czynne są w czasie trwania zajęć szkolnych od poniedziałku do piątku według wewnętrznych harmonogramów.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2003 22:04