Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zakres pomocy

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności :
analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodowa, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.
W ramach swojej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia  12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 163).
Prawo do świadczeń pomocy społecznej jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, lub zezwolenia na pobyt rezydenta  długoterminowego wspólnot europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub statusu uchodźcy, obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt. Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje :

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł

.przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z niżej wymienionych powodów:  

- ubóstwa
-sieroctwa
- bezdomności
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezrobocia
- niepełnosprawności 
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- alkoholizmu lub narkomanii
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z  zakładu karnego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
-trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
- przemocy w rodzinie.
-braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki  opiekuńczo – wychowawcze
- potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi.
Na użytek ustawy przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości – 250 zł. Dochody uzyskiwane przez rodzinę z gospodarstwa rolnego oraz ze źródeł pozarolniczych sumuje się.
Rodzaj i rozmiar świadczeń są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Pomocy udziela się w różnych formach: usługowej, w naturze, pieniężnej.
Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną , zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Rada Miejska  Uchwałą Nr XLVIII/365/14  z dnia 20 stycznia 2014 roku  określiła szczegółowe zasady przyznania, odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Pomoc rzeczowa realizowana poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej. Schronienia udziela się min. w noclegowniach, domach dla bezdomnych oraz w innych miejscach noclegowych. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, a przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.
Pomoc w postaci pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego.
Osobom i rodzinom udziela się ( niezależnie od sytuacji dochodowej ) pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego. Osobom i rodzinom może zostać również udzielona pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.
Rodzaje świadczeń pieniężnych
Zasiłek celowy
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej osobie i rodzinie może zostać przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży,  a także kosztów pogrzebu.
Może zostać również przyznany osobom i rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Świadczenie to może być przyznane zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej.
Zasiłek celowy może być również przyznany w formie biletu kredytowanego.
Zasiłek okresowy
Może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w ustawie, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, szczególności ze względu na :
- długotrwałą chorobę,
- niepełnosprawność,
- bezrobocie,
- możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 
Specjalny zasiłek  celowy
Może być przyznany, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego określonego w ustawie.
Zasiłek stały                                                                                                       
Przysługuje osobie pełnoletniej:
1) samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej
dochód jest niższy od kryterium dochodowego,
2) całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego.

Ośrodek realizuje również inne świadczenia pieniężne w tym :

Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, Ośrodek opłaca wyżej wymienioną składkę, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
Za osoby pobierające zasiłek stały,  stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zmianami/.
Ustalanie uprawnień i realizacja wypłat  świadczeń rodzinnych następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. / Dz. U. Z 2015 r. poz. 114 z późn. zm./

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • zasiłek pielęgnacyjny
 • świadczenie pielęgnacyjne
 • jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
 • specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się

jeżeli dochód rodziny netto z 2013 r. w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł, a w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego 664 zł netto na osobę.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko

 • 18 roku życia lub,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty do zasiłku rodzinnego:

 1. Wniosek
 2. Kserokopia dowodu tożsamości
 3. Skrócony akt urodzenia dziecka / zupełny akt urodzenia dziecka/
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności
 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeśli dziecko ukończyło 16 lat 
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach osiągniętych w 2013r przez dorosłych członków rodziny / w tym dzieci powyżej 18 lat/
 7. Kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty
 8. Kopia wyroku sądu orzekającego separację lub rozwód
 9. Akt zgonu małżonka
 10. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2013 rok
 11. Oświadczenie o uzyskanych dochodach nieopodatkowanych w 2013 r./ alimenty, stypendia itp./
 12. Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów za 2013 r
 13. W przypadku utraty dochodu  świadectwo pracy, Pit 11 za 2013 r.
 14. W przypadku uzyskania dochodu - zaświadczenie o dochodach netto uzyskanych za miesiąc następujący po miesiącu w którym rozpoczęto pracę .
 15. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2013 rok.
 16. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską w czasie ciąży przynajmniej od 10 tygodnia ( do dodatku z tyt. urodzenia dziecka)

W przypadku kopii dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.
Wypłata zasiłku rodzinnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie złożonego wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami. ( załącznik nr 1)
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka, 
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej /na trzecie i na następne dzieci/,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego /raz w roku/,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania /na dojazd lub zamieszkanie – dotyczy tylko nauki w szkołach ponadgimnazjalnych/.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobie która ukończyła 75 lat,
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończeniu 21 roku życia,

Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć:

 • kserokopię dowodu tożsamości
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
 • akt urodzenia dziecka niepełnosprawnego

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego jest niezależne od wysokości dochodu. /wniosek – załącznik Nr 2/.
Świadczenie pielęgnacyjne
Przysługuje  matce lub ojcu,opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną ,innym osobom,na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny,z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności , jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne, należy dołączyć takie same dokumenty jak do zasiłku pielęgnacyjnego.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodu
 /wniosek - załącznik Nr 3/
Jednorazowa zapomoga tzw. „Becikowe”

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce, lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka – jeśli dochód rodziny nie przekracza kwoty 1922 zł na osobę.  Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.  Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.  Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12  miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Do wniosku o jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka należy dołączyć:

 • akt urodzenia dziecka,
 • nr PESEL dziecka,
 • kserokopie dowodów tożsamości obydwojga rodziców,
 • zaświadczenie lekarskie
 • dochody rodziny z 2013 roku
 • wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne  odprowadzona w 2013 r.

/wniosek – załącznik nr 4/.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom ,na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.-Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. Z 2012 r. poz.788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny ,jeżeli rezygnują z zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie  jego leczenia ,rehabilitacji i edukacji.
Dochód rodziny osoby sprawującej opiekę  oraz rodziny wymagającej opieki uprawniający do specjalnego zasiłku  opiekuńczego za 2013 rok w przeliczeniu na osobę  nie może przekraczać kwoty 664,00 zł .
Do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy dołączyć dokumenty takie jak do zasiłku rodzinnego.
/ wniosek-załącznik nr 5/


Wysokość świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2012.
Zasiłek rodzinny
77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 
115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
Dodatki do zasiłku rodzinnego:
- z tyt. urodzenia dziecka ( jednorazowo) – 1 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł,
- samotnego wychowywania dziecka ( na dwoje dzieci) – 170,00 zł lub 250,00 zł – dziecko niepełnosprawne,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: na dziecko do ukończenia 5 roku życia – 60,00 zł, na dziecko powyżej 5 roku życia do 24 roku życia – 80,00 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego ( jednorazowo) – 100,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: dojazd do szkoły – 50,00 zł, internat, stancja – 90,00 zł,
Zasiłek pielęgnacyjny – 153,00 zł
Świadczenie pielęgnacyjne – od 1.04.2014r. 800,00 zł, od 01.01.2015r.- 1200,00 zł, od 01.01.2016r.-1300,00 zł.
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. „ becikowe” – 1 000,00 zł,
Specjalny zasiłek opiekuńczy -520,00 zł
MGOPS w Grójcu od 1 października 2008r. realizuje zadanie z zakresu pomocy państwa w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.
Fundusz alimentacyjny adresowany jest do osób uprawnionych, które mają zasądzone alimenty od rodziców a egzekucja ich za pośrednictwem komornika jest bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu przysługują:
- osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia,
- w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo,
- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł /netto/
- w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł,
Świadczenia z funduszu nie przysługują  jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymania albo w pieczy zastępczej,
- zawarła związek  małżeński
Do wniosku /załącznik Nr 6 / należy dołączyć odpowiednio:
- zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku 2013r, każdego członka rodziny,
- zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów,
- dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej /akt urodzenia/,
- kserokopie dokumentu tożsamości,
- zaświadczenie Komornika Sądowego o stanie egzekucji świadczenia alimentacyjnego do funduszu alimentacyjnego
- zaświadczenie od Komornika Sądowego o stanie egzekucji alimentów za 2013r – przekazane wierzycielowi,
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
- zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub wyższej szkoły,
- informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich  podjęcia lub brakiem możliwości wskazanie przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

KARTA DUŻEJ RODZINY
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej,przez którą rozumie się rodzinę ,w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia ,w wieku do 25  roku życia ,gdy uczą się ,bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do Karty Dużej Rodziny:
1) wniosek-załącznik nr 7,
2) skrócone akty urodzenia dzieci, kopie dowodów osobistych rodziców,
3) w przypadku ukończenia przez dziecko 18 roku życia zaświadczenie
 ze szkoły o planowanym terminie jej ukończenia ,
4) w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
5) akt małżeństwa (kopia)

Dodatki mieszkaniowe:

Dodatek mieszkaniowy, przysługuje:
1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 160 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 110% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego lokatora.
Normatywna powierzchni użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny ( dom jednorodzinny ), zwana dalej „ normatywna powierzchnią ‘’, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1. 35 m2 - dla 1 osoby,
2. 40 m2 - dla 2 osób,
3. 45 m2 - dla 3 osób,
4. 55 m2 - dla 4 osób,
5. 65 m2 - dla 5 osób,
6. 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnie tego lokalu o 5 m2.
Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych:
1. najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu, z wyjątkiem wymienionych w pkt. 2 - 5 - czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty zza energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.
2. Członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych, osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, nie będących członkami spółdzielni mieszkaniowych, oraz właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
3. Właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomościom wspólną, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i płaty za wieczyste użytkowanie gruntów.
4. Osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.
5. Zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

PRZYZNANIE   ŚWIADCZEŃ

Przyznanie świadczeń następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania decyzji. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji , dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy . Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.
Wywiad środowiskowy ( rodzinny ) przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.
W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, nie wyrażają zgody na zbieranie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej może wydać decyzję odmawiającą przyznanie pomocy.
Decyzje w sprawie przyznania pomocy powinny być wydane w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ciągu 14 dni od daty ich doręczenia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zakres pomocy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2003 22:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.06.2015 12:53 Usunięto załącznik 9 - (Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:53 Usunięto załącznik 8 - (Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:53 Dodano załącznik "Załącznik-7"
(Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:52 Usunięto załącznik 7 - (Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:51 Dodano załącznik "Załącznik 6"
(Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:51 Usunięto załącznik załącznik 6.pdf
(Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:50 Dodano załącznik "Załącznik 5"
(Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:50 Usunięto załącznik załącznik 5.pdf
(Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:49 Dodano załącznik "Załącznik 4"
(Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:49 Usunięto załącznik załącznik 4.pdf
(Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:48 Dodano załącznik "Załącznik 3"
(Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:48 Usunięto załącznik załącznik 3.pdf
(Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:44 Dodano załącznik "Załącznik 2"
(Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:44 Usunięto załącznik załącznik 2.pdf
(Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:43 Dodano załącznik "Załącznik 1"
(Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:43 Usunięto załącznik załącznik 1.pdf
(Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:37 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:36 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
11.06.2015 12:35 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
24.06.2013 11:59 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
26.08.2011 13:34 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
26.08.2011 13:34 Dodano załącznik "załącznik 6.pdf"
(Rafał Markiewicz)
26.08.2011 13:34 Usunięto załącznik 6 - (Rafał Markiewicz)
26.08.2011 13:31 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
26.08.2011 13:30 Dodano załącznik "załącznik 4.pdf"
(Rafał Markiewicz)
26.08.2011 13:30 Usunięto załącznik załącznik 4.pdf
(Rafał Markiewicz)
26.08.2011 12:53 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
15.06.2010 14:20 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
15.06.2010 14:19 Dodano załącznik "9 - " (Rafał Markiewicz)
15.06.2010 14:19 Usunięto załącznik 9 - (Rafał Markiewicz)
04.09.2009 12:08 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
04.09.2009 12:07 Dodano załącznik "załącznik 5.pdf"
(Rafał Markiewicz)
02.09.2009 15:14 Dodano załącznik "załącznik 4.pdf"
(Rafał Markiewicz)
02.09.2009 15:13 Usunięto załącznik 4. Załącznik nr4
(Rafał Markiewicz)
02.09.2009 15:06 Dodano załącznik "załącznik 3.pdf"
(Rafał Markiewicz)
02.09.2009 15:03 Dodano załącznik "załącznik 2.pdf"
(Rafał Markiewicz)
02.09.2009 14:57 Dodano załącznik "załącznik 1.pdf"
(Rafał Markiewicz)
02.09.2009 14:29 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
02.09.2009 14:23 Usunięto załącznik 5. Załącznik nr5
(Rafał Markiewicz)
02.09.2009 14:23 Usunięto załącznik 3. Załącznik nr3
(Rafał Markiewicz)
02.09.2009 14:23 Usunięto załącznik 2. Załącznik nr2
(Rafał Markiewicz)
02.09.2009 14:22 Usunięto załącznik 1. Załącznik nr1
(Rafał Markiewicz)
28.08.2009 08:11 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
20.10.2008 16:01 Dodano załącznik "5. Załącznik nr5"
(Rafał Markiewicz)
20.10.2008 16:01 Usunięto załącznik 5 - (Rafał Markiewicz)
20.10.2008 16:00 Dodano załącznik "4. Załącznik nr4"
(Rafał Markiewicz)
20.10.2008 16:00 Usunięto załącznik 4 - (Rafał Markiewicz)
20.10.2008 15:59 Dodano załącznik "3. Załącznik nr3"
(Rafał Markiewicz)
20.10.2008 15:59 Usunięto załącznik 3 - (Rafał Markiewicz)
20.10.2008 15:58 Dodano załącznik "2. Załącznik nr2"
(Rafał Markiewicz)
20.10.2008 15:57 Usunięto załącznik 2 - (Rafał Markiewicz)
20.10.2008 15:56 Zmieniono tytuł załącznika z "1. " na "1. Załącznik
nr1"

(Rafał Markiewicz)
20.10.2008 15:56 Dodano załącznik "1. " (Rafał Markiewicz)
20.10.2008 15:55 Usunięto załącznik 1 - (Rafał Markiewicz)
13.10.2008 09:34 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
08.02.2006 12:05 Aktualizacja dokumentu (Maciej Półtorak)
08.02.2006 11:59Dodano załącznik "9 - " (Maciej Półtorak)
08.02.2006 11:59Dodano załącznik "8 - " (Maciej Półtorak)
08.02.2006 11:59Dodano załącznik "7 - " (Maciej Półtorak)
08.02.2006 11:59Dodano załącznik "6 - " (Maciej Półtorak)
08.02.2006 11:58Dodano załącznik "5 - " (Maciej Półtorak)
08.02.2006 11:58Dodano załącznik "4 - " (Maciej Półtorak)
08.02.2006 11:58Dodano załącznik "3 - " (Maciej Półtorak)
08.02.2006 11:57Dodano załącznik "2 - " (Maciej Półtorak)
08.02.2006 11:57Dodano załącznik "1 - " (Maciej Półtorak)
08.02.2006 11:54Usunięto załącznik "3-" (Maciej Półtorak)
08.02.2006 11:54Usunięto załącznik "2-" (Maciej Półtorak)
08.02.2006 11:54Usunięto załącznik "1-" (Maciej Półtorak)
28.06.2003 17:12Dodano załącznik "3- " (Maciej Półtorak)
28.06.2003 17:11Dodano załącznik "2- " (Maciej Półtorak)
28.06.2003 17:11Dodano załącznik "1- " (Maciej Półtorak)
27.06.2003 14:58 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
26.06.2003 07:48 Zmiana przypisania (Maciej Półtorak)
16.06.2003 22:17 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)