UCHWAŁA NR XII/106/15
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm./ oraz art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm./, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni

2. od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 pow.użytk.
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł od 1 m2 pow. użytk.
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 pow. użytk.
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 pow. użytk.
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, z wyłączeniem budynków wymienionych w pkt. 5a i 5b - 5,00 zł od 1 m2 pow.użytk.
  - a. inwentarskich, stodół - 3,00 zł od 1 m2 pow. użytk.
  - b. garaży stanowiących przedmiot odrębnej własności, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - 0,70 zł od 1 m2 pow. użytk.

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Grójcu.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 listopada 2013r. Nr XLVI/345/13 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013r. poz. 13025)
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

 
PRZEWODNICZĄCY RADY
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Adam Siennicki
 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości od 1 stycznia 2016r. UCHWAŁA NR XII/106/15 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:02.12.2015 11:19
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:14.12.2016 08:49