Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014

 

Grójec, dn.2015-04-10

Sprawozdanie
z realizacji Rocznego Programu Współpracy
 Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014

Wstęp

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) organ wykonawczy samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.
Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 został przyjęty Uchwałą XLV/343/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
Współpraca Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 realizowana była w formie zlecania podmiotom Programu zadań publicznych poprzez wspieranie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Niniejsze sprawozdanie, zostanie ogłoszone w BIP Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu oraz pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop w zakładce organizacje pozarządowe.

Otwarte Konkursy

Realizując § 9 i 11 Programu Współpracy, w dniu 03.01.2014 r. ogłoszono  otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:
 • „piłka nożna na terenie Miasta Grójec” – wpłynęły 2 oferty złożone przez:

Grójeckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12 oraz Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze”, ul. Laskowa 17,
05-600 Grójec.
Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 208.000 zł
z podziałem środków dla :
Grójeckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – 12.000 zł
Grójeckiego Klub Sportowego „Mazowsze” – 196.000 zł

 • „piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola” - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „Lesznowola”, ul. Słoneczna 2, Lesznowola, 05-600 Grójec.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 12.000 zł.
 • „piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy Głuchów Podole Szczęsna Zalesie „Głuchów”, ul. Willowa 8, Głuchów.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 12.000 zł.
 • piłka koszykowa na terenu Gminy i Miasta Grójec – wpłynęła 1 oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy,  ul. Polna 17 A, 05-600 Grójec.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 56.000 zł.
 • „organizowanie rajdów pieszych” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec,
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 8.000 zł
 • „organizowanie rajdów rowerowych” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie WGR Kultura i Sport, 05-600 Grójec, ul. Medalowa 2A/16.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 17.000 zł.
 • „zorganizowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego w okresie letnim 2014 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec”  wpłynęły 2  oferty złożone przez: Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12 oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pinokio”, Grójec.
  Na realizację zadania została  udzielona dotacja w wysokości 22.000 zł
  z podziałem środków dla :
  Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec – 17.000 zł
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pinokio” – 5.000 zł.
 1. z zakresu pomocy społecznej:
 • „organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa.

  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 35.450 zł.
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa.

  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł.
 1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania w dziedzinie:
 • organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, ul. Zdrojowa 16 E, 05-600 Grójec.

  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 15.000 zł

  Na realizację zadań publicznych będących przedmiotem konkursów w 2014 roku przeznaczono kwotę w wysokości:
   • 55.450 zł na zadania z zakresy pomocy społecznej
   • 335.000 zł na zadania z zakresy kultury fizycznej, sportu,
   • 15.000 zł na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Częściowego zwrotu przyznanej dotacji dokonali:

 1. Caritas Archidiecezji Warszawskiej na organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu” w kwocie 39,58 zł

Do dnia sporządzania niniejszego Sprawozdania żaden podmiot, który otrzymał dotację na realizację zadania publicznego w 2014 roku, nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania.

Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3.
 Projekt rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 został poddany konsultacjom w oparciu o Uchwałę Nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Grójec  z tymi organizacjami i podmiotami.
Ogłoszenie o konsultacjach było zamieszczone w dniach od 12.09.2013 r.  r. do 27.09.2013 r.  na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu. Projekt programu oraz formularz uwag dostępny był na stronie internetowej  www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
W czasie trwania konsultacji podmioty nie zgłosiły żadnych uwag dot. konsultowanego projektu Programu.
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” został przedłożony Radzie Miejskiej w Grójcu. 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2016 09:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż