INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grójec na rok szkolny 2016/2017 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

WI.271.9.2016.GM-2

Grójec, dn.2016-02-01

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grójec na rok szkolny 2016/2017 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

 1. Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grójec odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia  7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz.2156)
 2. Do publicznego przedszkola przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Grójec
 3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr V/50/2015 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 marca 2015 roku t.j.:
  1. dziecko, którego starsze rodzeństwo będzie kontynuowało uczęszczanie do publicznego przedszkola, do którego został złożony wniosek - liczba punktów - 1,
  2. zadeklarowana we wniosku liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu - liczba punktów od powyżej 5 godzin do 8 godzin - 1 pkt, powyżej 8 godzin - 2 pkt,
  3. aktywność zawodowa obojga rodziców - dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - liczba punktów - 1 pkt,
  4. dzieci pracowników jednostek samorządu terytorialnego - liczba punktów - 1,
  5. dziecko, którego rodzice/rodzic (prawni opiekunowie/prawny opiekun) zamieszkują na terenie Gminy Grójec i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grójcu - liczba punktów - 1 pkt. za każdego rodzica spełniającego kryterium,
 5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.
 6. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola składają rodzice dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które do tej pory nie uczęszczały do danego przedszkola. Wniosek można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej www.grojecmiasto.pl.
 7. Wniosek należy złożyć do wybranego przedszkola w terminie od 1marca do 31 marca 2016 roku.
 8. Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczały do danego przedszkola, wypełniają i składają w tym przedszkolu deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej, którą można pobrać w przedszkolu i ze strony internetowej www.grojecmiasto.pl. Deklarację należy składać w terminie od 23 do 29 lutego 2016 roku.
 9. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów zawartych we wniosku:
  • wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
  • niepełnosprawność kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)
  • dziecko, którego starsze rodzeństwo będzie kontynuowało uczęszczanie do publicznego przedszkola, do którego został złożony wniosek, - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola,
  • zadeklarowana we wniosku liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola,
  • aktywność zawodowa obojga rodziców - dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, oświadczenie w przypadku pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • dzieci pracowników jednostek samorządu terytorialnego, - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola,
  • dziecko, którego rodzice/rodzic (prawni opiekunowie/prawny opiekun) zamieszkują na terenie Gminy Grójec i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grójcu – oświadczenie każdego z rodziców (prawnych opiekunów).
 10. Dokumenty dołączane do wniosku są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;
 11. Dokumenty, mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
 12. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 13. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.
 14. Po ogłoszeniu list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w terminie do 25 kwietnia 2016 roku rodzice będą zobowiązani do złożenia oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola oraz innych oświadczeń wymaganych w danym przedszkolu, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka do przedszkola
 
Z-ca BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Krzyżanowski
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grójec na rok szkolny 2016/2017 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2016 13:17