Ulgi Podatkowe

 

ULGI PODATKOWE:
1. umorzenie zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę
2. odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zapłaty podatku na raty
3. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Jakie dokumenty:
Wniosek podatnika ze wskazaniem rodzaju wnioskowanej ulgi podatkowej, rodzaju i wysokości zobowiązania podatkowego, którego ulga ma dotyczyć oraz uzasadnieniem wystąpienia w sytuacji faktycznej podatnika przesłanek do zastosowania w/w ulg określonych przepisami ustawy tj. ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

Załączniki:

 1. Dokumenty potwierdzające opisaną we wniosku sytuację faktyczną podatnika (np. zaświadczenia o dochodach, poniesionych wydatkach, stratach, wypadkach losowych, itp.)
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym (załączony formularz dla osób fizycznych)

W przypadku gdy podatnik jest przedsiębiorcą dotatkowo należy uzupełnić wniosek o następujące dokumenty:

 1.  wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 2. w przypadku, gdy podatnik jest przedsiębiorcą - rolnikiem formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę.
 3. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie lub jej nie otrzymaniu. 
 4. oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję "jednego przedsiębiorstwa" w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis. 

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.: Dz. U. z 2007r.; Nr 50; poz. 404 z późn. zm.)

Opis procedury:
Wniosek wraz załącznikami podatnik składa w pokoju nr 1 lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec

Termin załatwienia sprawy:
Do 60 dni – wydanie decyzji pozytywnej lub o odmowie zastosowania ulgi podatkowej.

Opłaty skarbowe:
Nie występują

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Formularze:

 • Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym (składany w celu udokumentowania faktów opisanych we wniosku)
 • Załącznik Nr 2 – Formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy (obligatoryjnie składany przez przedsiębiorcę)
 • Załącznik Nr 3 - Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę (producenci rolni).
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie lub jej nie otrzymaniu (przedsiębiorcy i producenci rolni).
 • Załącznik Nr 5 - Oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję "jednego przedsiębiorstwa" w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis (producenci rolni).

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ulgi Podatkowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2003 16:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.06.2018 11:06 Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym i
rodzinnym.DOC"

(Rafał Markiewicz)
21.06.2018 11:05 Usunięto załącznik Oświadczenie o stanie majątkowym i
rodzinnym osób fizycznych -

(Rafał Markiewicz)
30.03.2016 08:47 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
24.03.2016 08:46 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
24.03.2016 08:44 Zmieniono tytuł załącznika z "Formularz informacji o
pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę - " na
"Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę -"

(Rafał Markiewicz)
24.03.2016 08:41 Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie o stanie
majątkowym i rodzinnym - " na "Oświadczenie o stanie
majątkowym i rodzinnym osób fizycznych - "

(Rafał Markiewicz)
24.03.2016 08:41 Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie o wielkości
otrzymanej pomocy de minimis pomocy de minimis w rolnictwie
, pomocy de minimis w rybołówstwie " na "Oświadczenie o
wielkości otrzymanej pomocy de minimis pomocy de minimis w
rolnictwie , pomocy de minimis w rybołówstwie lub jej
nieotrzymaniu"

(Rafał Markiewicz)
15.03.2016 09:38 Dodano załącznik "Oświadczenie dotyczące powiązań
(osobowych lub kapitałowych) - "

(Maciej Półtorak)
15.03.2016 09:37 Dodano załącznik "Oświadczenie o wielkości otrzymanej
pomocy de minimis pomocy de minimis w rolnictwie , pomocy de
minimis w rybołówstwie "

(Maciej Półtorak)
15.03.2016 09:34 Dodano załącznik "Formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis - "

(Maciej Półtorak)
15.03.2016 09:20 Usunięto załącznik Oświadczenie o stanie majątkowym i
rodzinnym

(Maciej Półtorak)
15.03.2016 09:19 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę

(Maciej Półtorak)
15.03.2016 09:19 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę

(Maciej Półtorak)
15.03.2016 09:19 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
otrzymanej przez przedsiębiorcę - "

(Maciej Półtorak)
15.03.2016 09:16 Usunięto załącznik Załącznik – Formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE MINIMIS

(Maciej Półtorak)
15.03.2016 09:12 Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym i
rodzinnym - "

(Maciej Półtorak)
15.03.2016 09:09 Usunięto załącznik Oświadczenie o stanie majątkowym i
rodzinnym

(Maciej Półtorak)
15.03.2016 09:08 Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik Nr 1 –
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o
POMOC DE MINIMIS" na "Załącznik – Formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE MINIMIS"

(Maciej Półtorak)
09.03.2016 10:32 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
04.03.2016 10:45 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
06.07.2011 10:58 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
06.07.2011 10:46 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 – Formularz
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE
MINIMIS"

(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 15:07 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
21.01.2010 11:56 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
11.06.2003 20:10Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym i
rodzinnym "
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 20:09Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym i
rodzinnym "
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 20:06Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
otrzymanej przez przedsiębiorcę"
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 20:05Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
otrzymanej przez przedsiębiorcę"
(Maciej Półtorak)
09.06.2003 16:08 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)