Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innej osoby.

Procedura załatwiania sprawy w UMiG w Grójcu
Numer  GP. 6730
Tytuł :
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innej osoby.
Decyzje o warunkach zabudowy mogą być za zgoda osoby , na rzecz której została wydana decyzja przeniesione na inną osobę jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w decyzji.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek Inwestora ( do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta i na stronie internetowej)

Wniosek powinien zawierać :

  • Oświadczenie wnioskodawcy o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji
  • Zgodę na przeniesienie decyzji  osoby  dla której wydano decyzję

Załączniki:
Kopia decyzji o warunkach zabudowy
Zgoda osoby dla której wydano decyzję na przeniesienie decyzji.
Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zmianami ) art. 63 ust.5
  • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj  Dz. U. z 2020 r.,  poz. 256 ze zmianami).
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami)

Opis procedury:
Przeniesienie decyzji na inną osobę dokonywane jest na wniosek tej osoby, stronami w postepowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 4,  tel. 664 30 10

Termin załatwienia sprawy:
Miesiąc.

Opłaty skarbowe:
56
 

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

Formularze:

Z5.  Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innej osoby.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.03.2016 12:33