Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

 

Grójec, dn.2016-04-12

Sprawozdanie
z realizacji Rocznego Programu Współpracy
 Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Wstęp

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) organ wykonawczy samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.
Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 został przyjęty Uchwałą III/20/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
Współpraca Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 realizowana była w formie zlecania podmiotom Programu zadań publicznych poprzez wspieranie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Niniejsze sprawozdanie, zostanie ogłoszone w BIP Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu oraz pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop w zakładce organizacje pozarządowe.

 Otwarte Konkursy

W dniu 09.01.2015 r. ogłoszono  otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

1. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:

- Zadanie 1 – „piłka nożna na terenie Miasta Grójec” – wpłynęły 2 oferty

Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 204.000 zł z podziałem środków dla :

 • Grójeckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – 20.000 zł
 • Grójeckiego Klub Sportowego „Mazowsze” – 184.000 zł

- Zadanie 2 – „piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola” - wpłynęła 1 oferta
  złożona przez Klub Sportowy „Lesznowola”.
Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 14.000 zł.

- Zadanie 3 - „piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy Głuchów Podole Szczęsna Zalesie „Głuchów”.
Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 14.000 zł.

Zadanie 4 – piłka koszykowa na terenu Gminy i Miasta Grójec – wpłynęła 1 oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy.  
Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 56.000 zł.
 
Zadanie 5 – „organizowanie rajdów pieszych” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec.
Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 8.000 zł

Zadanie 6 - „organizowanie rajdów rowerowych” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie WGR Kultura i Sport.
Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 17.000 zł.
Zadanie 7 – „zorganizowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego w okresie letnim 2015 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec” wpłynęły 3 oferty.
Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 22.000 zł z podziałem środków dla :

 • Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec – 17.000 zł
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pinokio” – 3.000 zł,
  Pismem z dnia 02.03.2015 r. Stowarzyszenie zrezygnowało z przyznanej dotacji.
 • Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Biedronki” - 2.000 zł

2. z zakresu pomocy społecznej:

 • Zadanie 1 – „organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 35.450 zł.

 • Zadanie 2 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł.

3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania

 • organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 15.000 zł

W dniu 04.03.2015 r. ogłoszono  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinieTenis ziemny” - wpłynęła 1 oferta Fundacji Wspierania Kultury i Sportu.
Na realizację zadania została  udzielona dotacja w wysokości 15.000 zł

Na realizację zadań publicznych będących przedmiotem konkursów w 2015 roku zawarto 13 umów  na łączną kwotę 417.450 zł w tym:

 • 10 umów na zadania z zakresy kultury fizycznej, sportu na kwotę 347.000 zł,
 • 2 umowy na zadania z zakresy pomocy społecznej na kwotę 55.450 zł
 • 1 umowę na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na kwotę 15.000 zł

Częściowego zwrotu przyznanej dotacji dokonali:

 1. Caritas Archidiecezji Warszawskiej na organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu” w kwocie 477,25 zł
 2.  Stowarzyszenie WGR Kultura i Sport na organizowanie rajdów rowerowych |
  w kwocie 1,08 zł

Do dnia sporządzania niniejszego Sprawozdania żaden podmiot, który otrzymał dotację na realizację zadania publicznego w 2015 roku, nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania.

Informacje dodatkowe

Projekt rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2015 został poddany konsultacjom w oparciu o  Uchwałę Nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Grójec z tymi organizacjami i podmiotami.
Ogłoszenie o I etapie konsultacji było zamieszczone w dniach od 24.07.2014 r. do 08.08.2014r. na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu. Projekt programu oraz formularz uwag dostępny był na stronie internetowej  www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu. Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
W czasie trwania I etapu konsultacji jeden podmiot zgłosił uwagi dot. konsultowanego projektu Programu. Uwagi nie zostały uwzględnione.
Ogłoszenie o II etapie konsultacji wraz z nieuwzględnionymi uwagami Programu było zamieszczone w dniach od 15.09.2014 r. do 29.09.2014 r. na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu. Projekt programu oraz formularz uwag dostępny był na stronie internetowej  www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu. Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
W czasie trwania II etapu konsultacji podmioty nie zgłosiły żadnych uwag
dot. konsultowanego projektu programu. W dniu 14 października 2014 r. odbyło się spotkanie z organizacjami, które zgłosiły uwagi do projektu Programu.
Po zakończeniu konsultacji Burmistrz Gminy i Miasta Grójec przedłożył ostateczny Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” Radzie Miejskiej w Grójcu w dniu 28.10.2014 r.

Przygotowała
Hanna Górka

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.05.2016 12:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż