Zmiana imienia lub nazwiska

Zmiana imienia lub nazwiska

Wymagane dokumenty
1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.
2. Wniosek, który musi zawierać:
•    dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
•     wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
•    nr PESEL,
•    imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
•    wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
•    adres do korespondencji wnioskodawcy,
•    uzasadnienie,
•    oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
1.    Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).
Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Grójcu, ul. Plac Wolności 2, pokój nr 1, tel. 48 664 80 15.
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Opłaty
- decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.
- zwalnia się od opłaty skarbowej:
•    dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,
•    osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Opłatę skarbową wnosi się na konto: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ,
nr rachunku 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690.
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy i Miasta ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub u inkasenta w Banku Spółdzielczym w Grójcu ul. Jatkowa 3.
Opłatę wnosi się podczas składania wniosku.
Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Termin i sposób załatwienia
Uzasadnienie wniosku i termin załatwienia sprawy:
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
•    imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
•    na imię lub nazwisko używane,
•    na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
•    na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami  prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.
Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.
Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.)- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.)

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego,  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Grójcu.

Inne informacje
Ustawę o zmianie imienia i nazwiska stosuje się do:
•    obywateli polskich,
•    cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają  w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
•    cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.
Decyzje w sprawach określonych w ustawie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, do którego złożono wniosek.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana imienia lub nazwiska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2016 11:50