ŚWIETLICE SCJOTERAPEUTYCZNE

Zostały utworzone w 2001 roku  w Publicznych Szkołach Podstawowych  w  Bikówku, Częstoniewie i Lesznowoli.

Świetlice Socjoterapeutyczne zostały utworzone dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem , niewydolnych wychowawczo i materialnie, rodzin niepełnych oraz dla dzieci z zaburzeniami zachowania, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Celem świetlic socjoterapeutycznych jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce , rozwijanie zainteresowań i uzdolnień  uczestników, łagodzenie  niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania, kształtowanie rozwoju dziecka poprzez zdobywanie umiejętności nawiązywania kontaktów  z rówieśnikami, ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, w tym szczególnie alkoholizmu i narkomanii, poznawanie zagadnień, które pozwolą sprawnie funkcjonować społecznie i radzić sobie z przeszkodami, zaspokajanie potrzeb psychicznych dzieci oraz jej reprezentacja w różnych formach.

Świetlica socjoterapeutyczna zapewnia dzieciom:

 • opiekę po zajęciach szkolnych,
 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
 • udział w zajęciach plastycznych , sportowych, rekreacyjnych,
 • udział w programach indywidualnych /również  z zakresu profilaktyki uzależnień/, rozmowy indywidualne, także z rodzicami.

Organem prowadzącym świetlice socjoterapeutyczne przy szkołach podstawowych jest Gmina Grójec zaś organizacyjnie świetlice podlegają Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.

Świetlice Socjoterapeutyczne organizują zajęcia w grupach socjoterapeutycznych. Mogą organizować : imprezy okolicznościowe, konkursy plastyczne, wycieczki, wyjścia do kina .

Do świetlic przyjmowane są  dzieci za zgodą rodziców na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MGOPS w Grójcu.

Uczestnicy świetlicy socjoterapeutycznej, w zależności od potrzeb, korzystają ze wszystkich lub wybranych zajęć i świadczeń.

Uczestnicy zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej są współgospodarzami świetlic i współtworzą zasady zachowania się w świetlicy. Uczestnik zajęć ma prawo do :

 • właściwie zorganizowanej opieki,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań,
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza ich terenem,
 • poszanowania Jego godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

Uczestnik zobowiązany jest do :

 • współpracy w zakresie wychowania i terapii,
 • pomagania słabszym,
 • przestrzegania zasad kultury i współżycia,
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, uczestnictwa w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

Przedstawicielami poszczególnych świetlic i osobami odpowiedzialnymi za opracowanie i realizację programów oraz sprawy  finansowe są :

w Świetlicy w Bikówku – p. Pelagia Wrzesień – starszy wychowawca

w Świetlicy w Częstoniewie  - p. Elżbieta Badowska – starszy wychowawca

w Świetlicy w Lesznowoli – p. Agnieszka Goc – starszy wychowawca

Świetlice czynne są w czasie trwania zajęć szkolnych od poniedziałku do piątku według wewnętrznych harmonogramów.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Świetlice Socjoteraupetyczne
Podmiot udostępniający informację:05-600 Grójec; ul. Józefa Piłsudskiego 47 p. 25a
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:16.06.2003 22:48
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:06.12.2016 10:32