ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2058 z późn. zm.)

 1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek.
 3. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
 5. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 6. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostanie poinformowany o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i zostanie mu wskazany sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 7. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O wysokości opłaty wnioskodawca zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 8. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@grojecmiasto.pl
 • za pomocą platformy e-PUAP
 • poczty tradycyjnej na adres: ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady udzielania informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:09.08.2016 10:44
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:09.08.2016 10:44