UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2017

Nr XXIII/196/16

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 12 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2016 r. poz.446 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214,
art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 , art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz. U z 2013 r.,  poz.885 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie  93.662.234 zł,  w tym:

 1. dochody bieżące w kwocie:     92.462.234 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie: 1.200.000 zł,
  zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 93.662.234 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące w kwocie       85.935.200,30 zł,
 2. wydatki majątkowe w kwocie   7.727.033,70 zł,
  zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przychody budżetu w wysokości 3.010.110,96 zł z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu, rozchody w wysokości 3.010.110,96 zł związane ze  spłatą zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz z tytułu wykupu papierów wartościowych ,  zgodnie z  załącznikiem  nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

 1. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000, zł.
 2. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym
  w kwocie 1.000.000 zł.

 

§ 5.

 1. Rezerwę ogólną  - w wysokości    95.000 zł.
 2. Rezerwy celowe  - w wysokości 355.000 zł, 
  w tym na: 
 1. zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym -  w wysokości 255.000 zł,
 2. inwestycje i zakupy inwestycyjne - w wysokości  100.000 zł.

§ 6.

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem
  nr 4 do niniejszej uchwały.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w wysokości 640.000 zł.
 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości
  465.000 zł.
 3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 175.000 zł.
 4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
  w wysokości 140.000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa
  w art. 400A ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 140.000 zł.

 

§ 8.

 1. Dotacje przedmiotowe dla:
  1. Grójeckiego Ośrodka Sportu „MAZOWSZE”, z tytułu dopłaty do:
   1. dopłata do 1m kw. stadionu sportowego z boiskami i budynkiem
    przy ul. Laskowej   -12,97 zł                               
   2. dopłata do 1m kw. hali sportowej wraz z kompleksem boisk przy
    ul. Sportowej -22,23 zł.
   3. dopłata do każdej osoby  korzystającej z pływalni -4,52 zł 
   4. dopłata do każdej osoby biorącej udział w sportowych imprezach własnych oraz w sekcjach  sportowych   - 18,75 zł
   5. dopłata do 1 m kw. sezonowego sztucznego lodowiska    - 175 zł
  2. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu, z tytułu sfinansowania wpłat na fundusz remontowy we  wspólnotach mieszkaniowych w wysokości 24,36 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni w skali   rocznej
   - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 2. Dotacje podmiotowe dla:
  1. Niepublicznego Przedszkola „BAJKA” s.c. ,
  2. Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Maryi
       Niepokalanej w Grójcu ,
  3. Niepublicznego Przedszkola „Klub Przedszkolaka Zacisze 15”
       w Lesznowoli ,
  4. Niepublicznego Przedszkola „Baśniowy Pałacyk” w Grójcu,
  5. Niepublicznego punktu przedszkolnego „Tuptuś” w Głuchowie,
  6. Niepublicznego punktu przedszkolnego „Tęczowy Domek” w Grójcu
  7. Niepublicznego Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych w Grójcu,
  8. Grójeckiego Ośrodka Kultury ,
  9. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej ,
   - zgodnie z załącznikiem nr  7 do niniejszej uchwały.
 3. Dotacje celowe dla podmiotów  niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

 

§ 9.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 425.547,77 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 425.547,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok  zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania  pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust.1  uchwały,
 2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia
  i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji ( w tym długoterminowych) do łącznej kwoty 1.000.000,- zł,
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
  w innych bankach ,
 5. dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
  ze stosunku pracy w ramach działu,
 6. dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących jednak wprowadzania nowych pozycji czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec.

 
Przewodniczący Rady
 
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Adam Siennicki
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2017 Nr XXIII/196/16 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 12 grudnia 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:12.01.2017 07:47
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:12.01.2017 07:54