UCHWAŁA Nr XXIII/197/16
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec
na lata 2017–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 446), Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grójec na lata 2017–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2025zgodnie
z Załącznikiem Nr 1  do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do:

  1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.000.000,- zł,
  2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym gminy
    do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy, w ramach kwoty o której mowa w pkt 1,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta  Grójec.

§ 4.

  1. Traci moc uchwała nr XIII/121/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2016-2025.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
    1 stycznia 2017 r.
 
Przewodniczący Rady
 
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Adam Siennicki
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XXIII/197/16 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2017–2025
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:12.01.2017 07:50
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:12.01.2017 07:55