INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grójec na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

 

Grójec, dn.2017-03-29

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
z dnia 28 marca 2017 roku
w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grójec na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

 1. Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grójec odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59)
 2. Do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Grójec
 3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXIX/231/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 roku t.j.:
  1. rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, w której znajduje się oddział przedszkolny do którego został złożony wniosek- liczba punktów - 50,
  2. dziecko, którego rodzice/rodzic (prawni opiekunowie/prawny opiekun) mieszkają na terenie Gminy Grójec i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie Skarbowym w Grójcu - liczba punktów – 15 za każdego rodzica
  3. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny do którego został złożony wniosek - liczba punktów - 10,
  4. w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny do którego został złożony wniosek zamieszkują osoby wspierające rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki – liczba punktów – 10 pkt
 5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym oddziale.
 6. Wniosek można pobrać w szkole w której znajduje się oddział przedszkolny lub ze strony internetowej www.grojecmiasto.pl.
 7. Wniosek należy złożyć do wybranego oddziału w terminie od 5 kwietnia do 21 kwietnia 2017 roku.
 8. Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczały do danego oddziału przedszkolnego, wypełniają i składają deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej, którą można pobrać w szkole.
 9. Deklarację należy składać w terminie do 4 kwietnia 2017 roku.
 10. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów zawartych we wniosku:
  • wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 roku poz. 2046 i 1948),
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 roku poz. 2046 i 1948)
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 roku poz. 2046 i 1948),
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 roku poz. 2046 i 1948),
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 roku poz. 575, 1583 i 1860)
  • rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, w której znajduje się oddział przedszkolny do którego został złożony wniosek - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola,
  • dziecko, którego rodzice/rodzic (prawni opiekunowie/prawny opiekun) mieszkają na terenie Gminy Grójec i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie Skarbowym w Grójcu – oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)
  • miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny do którego został złożony wniosek - zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej oświadczenie w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny do którego został złożony wniosek zamieszkują osoby wspierające rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki – oświadczenie rodziców
 11. Dokumenty dołączane do wniosku są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;
 12. Dokumenty, mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
 13. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 14. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.
 15. Po ogłoszeniu list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w terminie do 8 maja 2017 roku rodzice będą zobowiązani do złożenia oświadczenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego oraz innych oświadczeń wymaganych w danym oddziale, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka.
 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grójec na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2017 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
01.02.2019 17:40 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
29.03.2017 15:25 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
29.03.2017 15:24 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
29.03.2017 15:24 Dodano załącznik "10. Oświadczenie o uczęszczaniu do tej
samej szkoły - oddział przedszkolny"

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 15:23 Dodano załącznik "6. Oświadczenie o zamieszkiwaniu osób
wspierających rodziców"

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 15:22 Usunięto załącznik 6. Oświadczenie o zamieszkiwaniu
osób wspierających rodziców

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 13:22 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
29.03.2017 13:20 Dodano załącznik "2.Wniosek" (Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:35Dokument usunięto. (Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:35 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:35 Dodano załącznik "8. Oświadczenie o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego"

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:35 Dodano załącznik "7. Zaświadczenie o wykonywaniu pracy na
podstawie umowy cywilnoprawnej"

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:34 Dodano załącznik "6. Oświadczenie o zamieszkiwaniu osób
wspierających rodziców"

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:34 Dodano załącznik "5. Zaświadczenie o zatrudnieniu"
(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:34 Dodano załącznik "4. Oświadczenie o samotnym
wychowywaniu"

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:33 Dodano załącznik "3. Oświadczenie o wielodzietności"
(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:32 Dodano załącznik "9. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na
terenie gminy Grójec"

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:32 Usunięto załącznik 9. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na
terenie gminy Grójec

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:32 Dodano załącznik "9. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na
terenie gminy Grójec"

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:30Dokument usunięto. (Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:30 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:30 Usunięto załącznik 6. Zaświadczenie potwierdzające
nauke w trybie dziennym

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:30 Usunięto załącznik 9. Oświadczenie o prowadzeniu
działalności gospodarczej lub pozarolniczej dział.
gospodarczej

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:30 Usunięto załącznik 7. Zaświadczenie o wykonywaniu pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:30 Usunięto załącznik 8. Oświadczenie o miejscu
zamieszkania

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:29 Usunięto załącznik 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu
(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:29 Usunięto załącznik 4. Oświadczenie o samotnym
wychowywaniu

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:29 Usunięto załącznik 3. Oświadczenie o wielodzietności
(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:11Dokument usunięto. (Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:09 Usunięto załącznik 2.Wniosek (Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:07Dokument usunięto. (Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:07 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:07 Dodano załącznik "1. Harmonogram"
(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 12:03 Dodano załącznik "2.Wniosek" (Rafał Markiewicz)
29.03.2017 11:38 Dodano załącznik "3. Oświadczenie o wielodzietności"
(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 11:38 Dodano załącznik "4. Oświadczenie o samotnym
wychowywaniu"

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 11:38 Dodano załącznik "5. Zaświadczenie o zatrudnieniu"
(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 11:38 Dodano załącznik "6. Zaświadczenie potwierdzające nauke
w trybie dziennym"

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 11:37 Dodano załącznik "7. Zaświadczenie o wykonywaniu pracy na
podstawie umowy cywilnoprawnej"

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 11:37 Dodano załącznik "8. Oświadczenie o miejscu zamieszkania"
(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 11:37 Dodano załącznik "9. Oświadczenie o prowadzeniu
działalności gospodarczej lub pozarolniczej dział.
gospodarczej"

(Rafał Markiewicz)
29.03.2017 11:34Dokument usunięto. (Rafał Markiewicz)
29.03.2017 11:34 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)