UCHWAŁA NR XXIX/231/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których gmina Grójec jest organem prowadzącym, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała Nr XXIX/231/17
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których gmina Grójec jest organem prowadzącym, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 roku, poz. 446, ze zm.) i art. 131 ust. 4 - 6 oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grójec określa Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych określa Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Kryteria dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium określa Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatruje wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej nie uwzględniając danego kryterium.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 6. Tracą moc uchwały Nr V/50/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 marca 2015 roku i Nr XV/150/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 marca 2016 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 
Wiceprzewodniczący Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grażyna Stolarska
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXIX/231/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których gmina Grójec jest organem prowadzącym, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2017 13:21