Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Grójcu ul. Armii Krajowej 5, 05-600 Grójec

 

Grójec, dn.2017-09-21

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza nabór na wolne stanowisko Komendanta
Straży Miejskiej
  w Grójcu
ul. Armii Krajowej 5, 05-600 Grójec

1. Wymagania niezbędne:

 • spełnienie wymogów określonych w art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz.902) określonych dla stanowisk kierowniczych.
 • znajomość ustaw z zakresu wykonywanych obowiązków, a w szczególności: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ustawa o strażach gminnych, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, prawo o ruchu drogowym, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, kodeks postepowania administracyjnego         
 • samodzielność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresu,
 •  co najmniej 5 letni staż pracy(preferowany w służbach mundurowych) z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi w tym co najmniej   2 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, służbie cywilnej, lub innych urzędach państwowych ,
 • wykształcenie wyższe.

2. Wymagania dodatkowe:

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 • umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji w zakresie kompetencji Komendanta Straży Miejskiej.
 • rozpoczęcie pracy na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej od 1 listopada 2017 roku.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie i nadzór nad pracami Straży Miejskiej,
 2. Organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,
 3. Współudział w planowaniu wspólnych służb, akcji zabezpieczeń imprez organizowanych w gminie Grójec,
 4. Dbanie o stan i prawidłową eksploatację powierzonego mienia gminnego,
 5. Organizowanie współpracy z jednostkami zewnętrznymi oraz Wydziałami Urzędu Gminy,
 6. Ochrona bezpieczeństwa ludzi, porządku publicznego, ładu, czystości na terenie gminy,
 7. Przyjmowanie i załatwianie skarg i zażaleń od mieszkańców,
 8. Opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu oraz nadzór wykonania zadań finansowych pozostających do dyspozycji.

4.  Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • wynagrodzenie stałe,
 • praca biurowa, wymagająca wychodzenia w teren,
 •  zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej dla osób, które nie były zatrudnione w jednostce samorządowej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas określony lub nieokreślony.

5. Informacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu nie został osiągnięty;

6. Wymagane dokumenty:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • własnoręcznie podpisane CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.28.05.1996r. w sprawie  zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem  pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tj. Dz.U. 2017 poz.894),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2016 poz.902)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz.922),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (określić charakter działalności).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Grójcu„ z podaniem imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu do korespondencji, można składać do dnia 4 października 2017 roku :

 • osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 – Biuro Obsługi Interesanta,
 • pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
Postępowanie przy naborze obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Osobą upoważnioną do kontaktów z kandydatami jest  Jolanta Trzaska,  tel.48 664-30-91 wew.36.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Grójcu ul. Armii Krajowej 5, 05-600 Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.09.2017 11:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż