UCHWAŁA Nr XXXV/270/17 w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu

UCHWAŁA Nr XXXV/270/17
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu

Na podstawie art. 5b i art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Miejska w Grójcu, uchwala co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Grójcu Nr VII/78/15
z dnia 24 czerwca 2015 r. nadając mu brzmienie jak w załączniku Nr 1
do niniejszej Uchwały.

§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Adam Siennicki
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XXXV/270/17 w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.10.2017 13:15