Znak sprawy: WI.271.40.2017.PJ 

Grójec, dn.2017-12-05

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2018 roku.

 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2018 r. polegające na: zamiataniu
  i usuwaniu odpadów z powierzchni 51 963 m², odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem 25 466 m² chodników, wykonaniu 400 odśnieżeń przejść dla pieszych, rozstawieniu 53 szt. pojemników na piasek i ich zwrocie do bazy po sezonie zimowym, dowozie piasku z solą do tych pojemników oraz transporcie zebranych odpadów o masie 124 Mg do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Radomiu.
 2. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Wymagany termin realizacji zamówienia 01.01.2018 – 31.12.2018.
 4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest: rejestracja działalności gospodarczej w zakresie zamiatania i odśnieżania ulic, spełnienie wymagań zawartych w art. 25a ustawy p.z.p, dysponowanie minimum 2 samobieżnymi zamiatarkami chodnikowymi, jednym małym chodnikowym pługiem śnieżnym oraz pojazdem do transportu odpadów, posiadanie bazy technicznej nie dalej niż 10 km od Grójca i ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej.
 5. Zamawiający nie wyklucza wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy p.z.p. natomiast wyklucza się z postępowania wykonawców nie spełniających wymogów art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy p.z.p.
 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: kopia rejestracji działalności gospodarczej, kopia ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności cywilnej, oświadczenie zgodne z treścią art. 25a ustawy p.z.p, oświadczenie: o przynależności do grupy kapitałowej, posiadanym sprzęcie samobieżnym i adresie bazy technicznej.
 7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www. przetargi.gminagrojec.pl. S.I.W.Z. i inne niezbędne druki można uzyskać na pisemny wniosek bezpłatnie w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pok. 9 lub drogą pocztową lub e-mail. Wniosek o wydanie dokumentacji stanowi załącznik do S.I.W.Z. na stronie internetowej – adres j.w. Wniosek musi być przekazany zamawiającemu w oryginale, e-mail lub faksem 48-664 21 03.
 8. Termin składania ofert - godz. 11:00 dnia 12.12.2017. Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, 05-600 Grójec ul. Piłsudskiego 47 ( sekretariat I piętro ) pok. 22 lub przesłać pocztą na adres zamawiającego.
 9. Termin związania ofertą upływa w dniu 10.01.2018.
 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 60%, ilość używanych zamiatarek chodnikowych - 40%.
 11. Zamawiający nie pobiera wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz wybierać najkorzystniejszą ofertę z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 13. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami Jacek Pietrzak e-mail: urzad@grojecmiasto.pl.
 14. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 04.12.2017.
 
z up. BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Krzyżanowski
 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2018 roku.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:05.12.2017 08:43
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:08.12.2017 15:08