UCHWAŁA NR XXXIX/281/17
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1785/ oraz art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/, uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1.  od  gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni
2.  od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,74 zł od 1 m2 pow. użytk.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,66 zł od 1 m2 pow. użytk.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m2 pow. użytk.  
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m2 pow. użytk.
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego  - 5,00 zł od 1 m2 pow. użytk., z wyjątkiem budynków:
- inwentarskich, stodół - 3,00 zł od 1 m2 pow. użytk.
- garaży stanowiących przedmiot odrębnej własności, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 0,74 zł od 1m2 pow. użytk.
3.  od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy i Miasta w Grójcu.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2016r. Nr XXII/185/16 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016r. poz. 10924)
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

 
  PRZEWODNICZĄCY RADY
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Adam Siennicki

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości od 1 stycznia 2018r. UCHWAŁA NR XXXIX/281/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:11.12.2017 13:02
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:11.12.2017 13:09